Vattenvård

Vi arbetar för att gynna vattenmiljöer och dess närliggande marker. Några delar som vi arbetar hårt med är våtmarker, dammar och restaureringsprojekt. Ofta används våra underlag bland vattenråd och kommuner.

Restaurering av vattendrag, vattenvård och fiskevård

Vi kan genomföra hela kedjan för att förbättra vattnens status. Inom detta är nationella, regionala och lokala planer och strategier viktiga underlag. Restaurering kan handla om lekgrus för öring, meandringar, svämplan och att återskapa utdikade sjöar. Vattenvårdsåtgärder handlar om fosfordammar och andra sätt att skapa stabila och motståndskraftiga vatten. Vi tar fram åtgärdsplaner och genomför uppföljningar och utvärderar utförda åtgärder. Ofta jobbar vi tillsammans med andra organisationer.

Vattenvårdsplaner och fiskevårdsplaner

Planerna är ett verktyg för arbete med att stärka vattenresurser och fiskevatten. I planerna presenteras ett åtgärdsförslag utifrån den kunskap som samlas in. En plan tar ofta en till två säsonger att arbeta fram och vi gör det i samverkan med vattenägare, vattenråd och andra aktörer.

Utredningar av vatten och påverkan

I en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utreds förhållanden och påverkan av olika genomförda åtgärder. Vi genomför hela eller delar av MKB. Byggnationer, recipient, vattenkraft kan vara verksamheter som omfattar olika tillstånd.

Våtmarker, dammar och småvatten

Vi är en av de mest anlitade gällande våtmarker, dammar och småvatten. Inom projektet Greppa Näringen har vi genomfört runt 100 rådgivningar gällande dammar och våtmarker. Vi projekterar, genomför förstudier, väger av mark och sköter samråd och tillståndsfrågor. Med massor av besök vid naturliga våtmarker och skapade vatten ser vi olika lösningar på dessa viktiga frågor som både har kopplingar till näringar och biologisk mångfald.

Kartering av vattenmiljöer – biotopkartering

I en biotopkartering ingår vandringshinder, närmiljöer och vattenbiotoper. Vi är vana att bedöma och klassificera vatten och omgivande områden. Våra biotopkarteringar används ofta av vattenråden vid olika åtgärdsprojekt.

Inventeringar natur och vatten

En naturvärdesinventering (NVI) följer en bestämd metodik och det är viktigt att ta hänsyn till en mängd faktorer för att klassificera skyddsvärda områden. Signalarter är viktiga och vi använder oss av fisk, stormusslor, växter, groddjur, svampar och mossor. Inventeringarna sker i alla olika miljöer, från skogsmark till hagar och till mer urban mark. Vi genomför årligen flera naturvärdesinventeringar vid olika anläggningsprojekt och som uppföljning.

Hör av dig till oss med din förfrågan inom vattenvård! Hitta din kontakt via kartan.

Här finns tjänsten

Vattenvård
Created with Sketch. Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten