Process och teknikstöd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdenDet finns ett stort behov av att öka den praktiska kunskapen och stödet inom process och teknik för den svenska lantbruksbaserade biogasbranschen, om densamma ska kunna utvecklas och expandera i önskad takt. Syftet med detta projekt är att utveckla och effektivisera befintliga anläggningar och tekniklösningar genom att förbättra och snabba på processen från problem till lösning. Projektet ska bidra till att öka process- och teknikkompetensen för den svenska biogasnäringen genom att erbjuda avgränsad, fördjupad rådgivning för lantbruksbaserade biogasproducenter (detta innefattar både gårdsbaserade anläggningar och samrötningsanläggningar som hanterar biprodukter från lantbruk).

Vad görs inom projektet?

Inom projektet har rådgivare och forskare möjlighet att ge kraftigt subventionerad rådgivning till biogasanläggningar eller företag som är på gång att bygga en biogasanläggning. Råden ska beröra process- och teknikfrågor kopplad till lantbruksbaserad biogasproduktion. Projektet ska sprida den information och kunskap som tas fram. Det görs genom att publicera de sammanfattade råden på projektets hemsida. Informationen kommer även att förmedlas på exempelvis träffar för företag med lantbruksbaserad biogasproduktion.

Inom projektet kan rådgivarna erbjuda antingen ”långa” (16 timmar arbetstid inklusive allt) eller ”korta” (8 timmar arbetstid inklusive allt) rådgivningar. I totaltiden ingår tid för att dokumentera till hemsidan.

Subventionerad rådgivning

Projektet finansieras genom Jordbruksverket och Landsbygdsprogrammet och det behövs en ytterst begränsad medfinansiering från företagen som får frågeställningar utredda.

Kontakt

Kontakta Sara Nilsson för att se om det passar med en kortare eller längre rådgivning samt vilken expert eller rådgivare som bör kontaktas.

Vilka deltar

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Halland, Hushållningssällskapet Jämtland och RISE. Projektet samarbetar med flera externa biogaskonsulter.

Ladda ner rådgivningar

Processa fram ett avtal för försäljning av energi

Hur mycket slaktkyckling kan jag röta?

Varför spricker taket?

Minskade metanemissioner

När måste biogödseln certifieras?

Vegetabiliskt avfall från restaurang

Vad har sedimenterat i rötkammaren?

Bottensediment

Kan rötning av flytgödsel ersatta bortfall av matavfall?

Finns det skatt på biogas och vad gäller för mig som producent?

Underhållskontrakt

Standardavtal Lantbruk 16

Nya säkerhetsregler

Luktreducerande metoder

Fel på facklan i biogasanläggningen

Komprimering av ragas

Anslutning till gasnät

Avtalsskrivning

Biogasföretagets registrering som elproducent