Upphandling

Svårt att välja byggentreprenör? Är du osäker på vad ditt byggprojekt kommer att kosta? Är byggofferten rimlig? Vi kan sköta upphandling och uppföljning under hela byggprocessen. Vi är ditt bollplank och ser till att hitta den optimala lösningen för dig och din gård oavsett vald leverantör.

Byggkalkyl

Vi räknar fram den totala kostnaden – inklusive markarbeten, byggnad, inventarier, projektering och byggherrekostnader. Kalkylen använder du som en del av beslutsunderlagen för att bygga eller inte bygga samt vid kontakt med banken.

Anbudsunderlag

Underlaget ska förmedla din bild av den planerade byggnaden till entreprenörerna. Det består dels av beskrivningar i form av ritningar och texter, dels av administrativa föreskrifter och juridiska krav för entreprenaden. Ett entydigt och fullständigt anbudsunderlag som fördelar ansvar och risk mellan dig som beställare och entreprenörerna samt entreprenörer emellan, ger förutsättning för korrekta och kompletta anbud. Med ett bra anbudsunderlag och tydliga spelregler för beställare och entreprenör tillkommer färre kostnader under bygget. Det skapar bättre förutsättningar för att byggnationen kan slutföras i samförstånd.

Nollställa anbud

Vi utvärderar anbud och begär in förtydliganden och kompletteringar så att samtliga anbud blir jämförbara. Att nollställa anbuden är ett måste för att du ska kunna välja det mest fördelaktiga anbudet.

Skriva kontrakt

I och med kontraktsskrivningen har du förbundit dig till ditt livs kanske största affär. Kontraktet skrivs utifrån anbudsunderlaget och eventuella kompletteringar, med betalningsplan och tidsplan. Före undertecknandet går vi noggrant igenom kontraktet med alla inblandade så att samtliga förstår innehållet – och missförstånd kan undvikas.