Gårdsanalys

Funderar du på att förändra eller utöka din befintliga produktion? Planerar du nybyggnation eller renovering? Med en genomarbetad gårdsanalys kan du utforma förändringen på bästa sätt.

Gårdskartläggning

Vi gör en övergripande utredning av gårdens förutsättningar. Vi kartlägger gårdens behov och utvärderar olika byggnadsalternativ och driftsinriktningar.

Mängdberäkningar

Utifrån dina behov och din verksamhet beräknas gårdens interna och externa flöden för att säkerställa en säker produktion.

Energikartläggning

En energikartläggning visar hur du använder energin idag och detekterar områden där det finns möjlighet att minska sin förbrukning. I denna kartläggning bedöms även gårdens förutsättningar för att producera egen förnybar energi.

Skisser

Utifrån sammanvägningar av gårdens förutsättningar utvecklas enkla skisser på byggnaden för att visualisera placering, flöden och storleken till gårdens omgivning.

Logistik

Med skisserna som utgångspunkt utreds hur gårdens flöden påverkas av byggnationen. I denna utredning utreds även de externa flöden som uppstår under den tänkta byggtiden och hur de påverkar din gårds nuvarande verksamhet.

Förslagsritning

Med utredningarna som grund utformas en förslagsritning som med noggrannhet visar hur byggnaden ser ut i miljön och hur den är tänkt att fungera.

Kostnadsuppskattning

För att skapa ett bra underlag inför eventuella finansieringsförfrågningar utför vi kostnadsberäkningar för det tänkta bygget. Denna kostnadsberäkning kan förslagsvis följas upp med en drifts- och produktionskalkyl.