Markkartering

Markkartering är din bästa investering för effektiv växtodling de närmaste åren!

För rätt giva på rätt plats!

Finns det pengar bundet i marken eller växer det inte som det ska? En markkartering kan ge svar! Är orsaken till låg avkastning ett lågt pH eller näringsbrist är en markkartering grunden för att kunna göra rätt åtgärder inför framtiden. Visar markkarteringen istället att näringstillståndet är bra kan det finnas pengar att spara på att minska gödslingen.

Hur går markkartering till?

Vår provtagare kommer ut till dig och tar normalt sett 1 prov per ha. Provpunkterna fördelas antingen systematiskt över fältet eller anpassat efter jordarts- och/eller mullhaltsskillnader. Provplatserna positioneras med hjälp av en GPS-mottagare. När vi fått analyssvaren kopplas analysresultat och positionen för provplatserna samman i ett kartprogram och vi kan skriva ut en karta som visar hur näringsstatus eller kalkbehov varierar över fälten. Vi kan också göra styrfiler för sådd, gödsling eller kalkning utifrån markkarteringen.

Analyspaket efter dina önskemål

Vilka analyser som görs beror på gårdens behov. Vi hjälper dig finna ett alternativ som passar för dina jordar och din odling. De flesta lantbrukare väljer idag ett analyspaket där pH, lättlösligt fosfor, kalium, kalcium och magnesium analyseras på alla prover. Dessutom analyseras koppar på ungefär vart 5:e prov, framförallt på mullfattiga lätta jordar och mulljordar. Bor analyseras också på ungefär vart 5:e prov. Förrådet av kalium, och mullhalt analyseras vid vissa tillfällen. Analyspaketet ger goda möjligheter att bedöma kalkbehov och ger ett bra underlag för att planera insatserna rätt i växtodlingen.

Uppdatera din markkarta

Hur länge en markkarta är aktuell beror bl. a på driftsinriktning och jordart. Lätta jordar behöver t.ex. provtas oftare än lerjordar. Normalt provtagningsintervall är vart tionde år.. Vi har möjlighet att med GPS komma tillbaka till de gamla provpunkterna när det är dags att provta igen. Det gör att vi får en bra uppfattning om hur markvärdena har förändrats.

Använd din markkartering!

Markkarteringen är din bästa investering för effektiv växtodling de närmaste åren. Du får resultatet som en karta med ett protokoll. Den bästa gödslingsstrategin eller kalkningsmetoden tas fram utifrån kartbilden och de enskilda provpunkternas resultat. Du får också en fil som kan användas i ditt växtodlingsprogram och för att göra styrfiler. Vi hjälper dig gärna att göra och installera styrfilerna.

Välkommen att kontakta oss för att se hur dina jordar ser ut!

Vill du också göra en god investering i din växtodling? Fyll i formuläret nedan så kommer någon av våra rådgivare att kontakta dig!