Växtodlingsrådgivning A-Ö

Här är våra tjänster från A till Ö. I samtliga fall rör det sig om oberoende rådgivning. Grunden för våra råd är fältförsök, bevakning av internationell marknad och forskning samt förankring i det svenska lantbrukets verklighet och vardag.

Arvensis – tidskrift för professionella växtodlare

Arvensis är facktidningen där HIR-rådgivarna förmedlar fördjupande kunskaper till dig som professionell växtodlare. Det ger dig bra beslutsunderlag och effektiv kompetenshöjning, även med internationell utblick. Prenumerera på Arvensis du också, anmäl dig på arvensis.se

Brev – aktuell info och konkreta råd

I våra rådgivningsbrev får du regelbundet aktuella och tillämpbara råd vilket gör att du vässar din växtodling. Förutom aktuella fältfrågor tar breven även upp förebyggande åtgärder och långsiktig planering. Rådgivningsbreven gör att du håller dig uppdaterad så att du lyckas göra rätt insatser i rätt tid. Breven kan vara uppdelade i olika teman som t.ex. vall, marknad, ekologisk respektive konventionell växtodling.

Dränering – projektering och rådgivning

En fungerande täckdikning är en grund inom växtodlingen men täckdikning innebär ofta en stor investering. Därför är det viktigt att täckdikningen blir rätt utförd. Våra täckdikningsexperter hjälper dig med allt från avvägning i fält, dimensionering, kostnadsberäkning till slutlig inmätning efter det att täckdikningen är slutförd. Allt för att investeringen ska bli så lönsam som möjligt.

Ekologisk odling – produktionsrådgivning och omläggningsplanering

För löpande rådgivning finns HIR Växtodling som är till även för dig med ekologisk odling. Dessutom finns möjlighet för dig med ekologisk produktion att få viss rådgivning helt eller delvis finansierad genom landsbygdsprogrammet. Du kan få råd kring vissa produktionsrelaterade frågor. Vi kan även hjälpa dig med konventionell produktion att planera omläggning till ekologisk med. Du får råd kring regler och certifiering, ogrässtrategi och enklare ekonomisk utvärdering. Det kan vara ett bra underlag för beslut om omläggning och ett stöd när du börjar med ekologisk odling.

EU-rådgivning – SAM-ansökan, rätt och riktig

Vi ser till att din SAM-ansökan blir korrekt gjord och inskickad i tid. Du får råd kring de stöd som är aktuella för just dig och vi kan hjälpa att räkna på olika alternativ. Ansökta stöd sammanställs och du får en beräkning av stödens storlek. Läs mer om vår EU-rådgivning

Fortbildning – kurser och resor

Vässa din växtodling med våra professionella utbildningar. Vi erbjuder träffar, fältvandringar, temadagar och föreläsningar i aktuella ämnen.  Vi reser också till intressanta företag och mässor, till exempel Agritechnica, Borgeby och Brunnby. Du träffar andra lantbrukare och utbyter erfarenheter samt tar del av nyheter, idéer och kunskap som utvecklar såväl produktion som lönsamhet.

FoU-projekt – forskning och utveckling

Hushållningssällskapets rådgivare driver forskning och utveckling inom växtodling, ofta i samarbete med SLU eller andra forskningsinstitutioner. Vi utför även uppdrag till näringsliv och myndigheter och kan erbjuda bred oberoende kompetens, med agronomer och lantmästare som har sin bas i lantbrukets verklighet och vardag.

Fältbesök – individuellt

På ett fältbesök går vi igenom de frågor som är aktuella under den kommande perioden i just dina fält. Exempel på frågor som diskuteras är bland annat gödsling, ogräs, växtskydd och jordbearbetning. Råden anpassas efter dina och din gårds förutsättningar så att insatserna blir ekonomiskt optimala. Aktuella behov och insatser dokumenteras.

Fältvandring – i grupp

Våra fältvandringsgrupper är uppskattade. På fältvandringarna ute i fält på någon av deltagarnas gårdar delar man med sig av sina erfarenheter och lär känna varandra. Samtidigt som man tar del av råden från växtodlingsrådgivaren som leder gruppen.

Greppa näringen – spara både växtnäring och pengar

Rådgivning inom projektet Greppa Näringen finansieras via Jordbruksverket och är helt kostnadsfritt för dig som lantbrukare. Som medlem i Greppa Näringen har du tillgång till Hushållningssällskapets hela rådgivarkompetens.  Tillsammans tittar du och rådgivaren på var och hur växtnäringsämnen försvinner från ditt företag och hur du kan utnyttja växtnäringen bättre. Och rådgivningen är verkligen bred: Alltifrån växtnäringsbalansberäkningar till rådgivning om dränering, grovfoderproduktion och ogräsbekämpning. Till nytta för både miljön och din lönsamhet.

Grovfoder – från åker till ko

Vill du skörda ett optimalt grovfoder för en lönsam djurproduktion? Din vall består av en sammansättning av flera arter och sorter som ska samspela över flera år och många skördetillfällen. Odlingen kräver anpassningar till dina markförhållanden, lokalklimat och intensitet. Majs och helsäd i din grovfoderstrategi kompletterar med stärkelse och värdefull fiber. Vi planerar dina odlingsåtgärder och följer upp med behovsanpassade insatser i fält och följer upp resultatet. Du kan även beräkna din grovfoderproduktion i vårt gorvfoderverktyg, läs mer på grovfoderverktyget.se

Gårdsråd – strategisk ledning av ditt företag

Ditt lantbruksföretag får tillgång till olika kompetenser från Hushållningssällskapet, som tillsammans med dig utgör en fiktiv styrelse – ett gårdsråd. På mötena diskuteras strategiska frågor. Till vissa möten bjuder du också in kreditgivare och leverantörer Med ett gårdsråd kan du diskutera dina idéer innan de sätts i verket. Du får en bra omvärldsbevakning och kan fatta bättre och mer underbyggda beslut.

Kalkyler – uppföljning, lönsamhet och jämförelser

Med våra växtodlingskalkyler får du koll på lönsamheten. Vilka grödor ska du välja? Vad är rätt pris för arrendet? Vilka maskininvesteringar bör du göra? Tillsammans utvärderar vi lönsamheten gröda för gröda – intäkter, utgifter och stöd. Vi beräknar maskinkostnaden för din maskinpark. Vi matchar dina resultat med andra gårdar för att du ska få en branschjämförelse.

Kontrakt – upprättande av avtal

Vi kan hjälpa till med de flesta aktuella avtalslösningar, tipsa om köpare och ge råd om prisnivåer. Tillsammans diskuterar vi marknadsläge, förutsättningar och aktuella priser. Detta för att du ska få ut ett högre pris vid försäljning eller lägre pris vid inköp, ligga prismässigt rätt vid ett aktuellt arrende eller få rätt betalt på rätt sätt vid ett mellangårdsavtal.

Lönsam gröda

Hur står sig din växtodling i jämförelse med andra lantbrukare? Vill du veta vilken gröda som gav bäst resultat under året? Då är Lönsam gröda något för dig!
Lönsam gröda är en pakettjänst för dig som vill få bättre grepp om ekonomin i din växtodling. Läs mer om tjänsten här

Markkarteringstjänster – provtagning, analys och utvärdering

Vi erbjuder hela kedjan från planering, provtagning, analys och utvärdering med individuellt anpassade strategier. Vi är oberoende växtodlingsexperter och ger dig lönsamma råd om prioriterade åtgärder utifrån resultatet. Vi kan också ta fram styrfiler för kalk och gödsling till din precisionsodling.

Maskinkalkyler – för rätt pris

Vi beräknar dina maskinkostnader inom växtodling. Det kan handla om att du behöver ett underlag inför en maskininvestering eller ett underlag för vad du ska fakturera när du kör åt andra. Schablonsiffror för maskinkostnader tas årligen fram av den så kallade Maskinkalkylgruppen och ges ut i form av Maskinkostnadskatalogen. Här finns alla lantbrukets maskiner med.

Precisionsodling – styrfiler och växtodlingsprogram

Vi kan hjälpa till att göra styrfiler från skördedata, markkartering eller grönmassa. Detta överförs till gödselspridaren som sedan sprider rätt mängd på rätt plats. Vi kan även lägga in markkarteringsdata i växtodlingsprogram. En annan uppskattad tjänst är överföring av data till växtodlingsprogram från skördetröskan, gödselspridaren vid N-sensor mätning eller andra maskiner. Vi håller även kurser i växtodlingsprogram för din kunskap och utveckling inom området.

Regelverk och dokumentation – certifiering och myndighetskontakter

Vi hjälper till att hålla dig uppdaterad kring de regler som gäller för din odling, uppfylla kraven för certifiering och vid behov sköta kontakten med myndigheter. Det kan handla om exempelvis ekologisk certifiering eller Sigill. Vi hjälper även till att ta fram och lämna in uppgifter som krävs för certifieringen, till exempel att rapportera in skiftesdata och upprätta fosforbalans för ekologisk certifiering.

Skadevärdering – för rätt ersättning vid skador och intrång

Vikten av rätt ersättning i samband med intrång eller i samband med en försäkringsskada är stor. Våra växtodlingsrådgivare gör en professionell och opartisk bedömning av skadorna i fält och beräknar vilken ersättning som är rimlig.

Växtnäringsbalans – stallgödselberäkning

Har du djur på företaget? Odlar du ekologiskt? Då måste du ha en Växtnäringsbalans (eko) och en beräkning av mängden gödsel som djuren producerar och hur mycket växtnäring den gödseln innehåller, samt vilken lagringskapacitet och spridningsareal som åtgår för gödseln (nitratkänsligt område). Rådgivarna på Hushållningssällskapet har godkända beräkningsprogram som hjälper dig att ta fram de siffror som du behöver kunna visa för kontrollanten från certifieringsföretaget om du är Eko-certifierad eller för kommunens miljöinspektör om du har djur inom Nitratkänsligt område.

Växtodlingsplanering – för optimerad skörd

Tillsammans gör vi en komplett planering för din växtodling med gödslingsplan, grödval, sortval och växtskydd. På ekologiska gårdar läggs extra fokus på växtföljdsplanering och ogrässtrategi. Råden vi ger bygger på aktuell forskning och försök samt erfarenheter från ett stort antal gårdar – men de är alltid individuella, anpassade för förhållandena på din gård. Växtodlingsplanen är ett effektivt verktyg för fältarbete och är samtidigt en dokumentation som uppfyller alla gällande regler.

HIR Växtodling – för dig som vill lite mer

Läs mer om och möt Sveriges vassaste växtodlingsrådgivare, med bas i lantbrukets verklighet och vardag.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.