Precisionsgödsla med nollrutor

Precisionsgödsla med kväve för att minska risken för liggsäd och höga proteinhalter.

De låga skördarna 2018 och den hittills sparsamma nederbörden, har lämnat mycket outnyttjat kväve i marken. Restkvävemätningar från i höstas visade på kvävemängder uppgående till knappt 100 kg/ha, och branschen är samstämmig i att det i år är viktigare än någonsin med fältanpassad gödsling.

Även normalåret beror kvävebehovet i våra grödor på en lång rad faktorer och variationen är stor. Resultat från de svenska kväveförsöken 2017 visar att man får en upp till 700 kr/ha lönsammare odling med nollrutor jämfört med att årligen sprida en fast giva om 190 kg N/ha till höstvete (Arvensis 08/17).

Erfarenheter från nollrutemätningar under odlingssäsongen 2018 var att vi kunde bromsa gödslingen redan inför 3:e-givan. De torra förhållandena och den snabba grödutvecklingen gjorde att mycket outnyttjad kväve fanns kvar i marken, samtidigt som skördepotentialen kunde skrivas ned ett par ton.

Efter fyra år med nollrutor hos lantbrukare i Skaraborg, och försöksresultat, kan vi konstatera att nollrutemätningar, gärna i kombination med tilldelningsfiler från CropSAT, är ett av de viktigaste precisionsverktygen för att nå både skörd, kvalité och bäst lönsamhet.

Hur funkar det?

Lantbrukaren lämnar en ogödslad ruta på cirka 4 gånger 6 meter, med hjälp av en presenning, på  en representativ plats på skiftet.

Med hjälp av handburen N-sensor mäter vi sedan mineraliseringen i den ogödslade rutan i stadie  DC 32-37. Baserat på mineraliseringen beräknas ett kvävebehov utifrån den uppskattade skörden.

Behovet av antal rutor beror på variationen i fält (jordart, mullhalt och förfrukt).

Vårt pris
HIR kund: 1 000 kr/ruta
Icke HIR: 2 000 kr/ruta
Tillval CropSAT tilldelningsfil: 1 000 kr/gröda

Boka i god tid innan första vårgödslingen

Kontakta din HIR-rådgivare eller
Olle Åkesson 0511-248 38
olle.akesson@hushallningssallskapet.se

Läs mer om hur du anlägger nollrutor

Nollrutor – anvisningar

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.