Precisionsgödsla med nollrutor

Spara upp till 1 000 kr per hektar, eller ta vara på skördepotentialen värd upp till 2 000 kronor per hektar med nollrutemätningar.

Kvävebehovet i våra grödor varierar av en lång rad faktorer och skiljer sig kraftigt åt. Resultat från de svenska kväveförsöken 2017 visar att man får en upp till 700 kr/ha lönsammare odling med nollrutor jämfört med att årligen sprida en fast giva om 190 kg N/ha (Arvensis 08/17). Efter tre år med nollrutor hos lantbrukare i Skaraborg kan vi konstatera att lönsamheten kan vara ännu högre än så.

Gödsla rätt för din mark

Gör man en beräkning på behovet, där hänsyn tagits till mineraliseringen från marken, kan det skilja upp till 100 kilo kväve per hektar jämfört med generella riktvärden. En beräkning som ger en mer lönsam gödsling och som tar tillvara på grödans potential – samtidigt som proteinhalten når kraven.

Hur funkar det?

Lantbrukaren lämnar en ogödslad ruta på cirka 4 gånger 6 meter, med hjälp av en presenning, på  en representativ plats på skiftet.

Med hjälp av handburen N-sensor mäter vi sedan mineraliseringen i den ogödslade rutan i stadie  DC 32-37. Baserat på mineraliseringen beräknas ett kvävebehov utifrån den uppskattade skörden.

Behovet av antal rutor beror på variationen i fält (jordart, mullhalt och förfrukt).

Vårt pris
HIR kund: 1 000 kr/ruta
Icke HIR: 2 000 kr/ruta
Tillval CropSAT tilldelningsfil: 1 000 kr/gröda

Anmäl ditt intresse för deltagande god tid innan första gödslingen

Kontakta din HIR-rådgivare eller
Olle Åkesson 0511-248 38
olle.akesson@hushallningssallskapet.se

Läs mer om hur du anlägger nollrutor

Nollrutor – anvisningar

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.