HIR Växtodling

HIR Växtodling är helhetslösningen för dig som vill vässa din växtodling och lyfta din lönsamhet. Tjänsten är heltäckande, både för dig som odlar konventionellt och ekologiskt.

HIR Växtodling innehåller:

  • Fältbesök – individuellt eller i grupp
  • Växtodlingsplanering – för optimerad skörd
  • Rådgivningsbrev – aktuell info och konkreta råd
  • Telefonrådgivning – bollplank via telefon, mail och sms
  • EU-rådgivning – SAM-ansökan, rätt och riktig
  • Kalkyler – uppföljning, lönsamhet och jämförelser
  • Regelverk och dokumentation – certifiering och myndighetskontakter
  • Fortbildning – kurser och resor

Exakt innehåll i HIR Växtodling skiftar över landet, utifrån lantbrukarnas behov och önskemål.

Kontakta någon av växtodlingsrådgivarna hos ditt närmaste Hushållningssällskap så berättar vi mer om innehåll, nytta och priser. Här kan du läsa mer om varje del:

Fältbesök – individuellt

På ett fältbesök går vi igenom de frågor som är aktuella under den kommande perioden i just dina fält. Exempel på frågor som diskuteras är bland annat gödsling, ogräs, växtskydd och jordbearbetning. Råden anpassas efter dina och din gårds förutsättningar så att insatserna blir ekonomiskt optimala. Aktuella behov och insatser dokumenteras.

Fältbesök – i grupp

Fältbesök kan även göras i grupp. Fältvandringarna är uppskattade. Här lär deltagarna av varandra och lär känna varandra. Samtidigt som de tar del av råden från oss växtodlingsrådgivare. 

Växtodlingsplanering – för optimerad skörd

Tillsammans gör vi en komplett planering för din växtodling med gödslingsplan, grödval, sortval och växtskydd. På ekologiska gårdar läggs extra fokus på växtföljdsplanering och ogrässtrategi. För dig som odlar vall läggs särskild vikt vid samspelet mellan arter och sorter samt markförhållanden, lokalklimat och intensitet. Råden vi ger bygger på aktuell forskning och försök samt erfarenheter från ett stort antal gårdar – men de är alltid individuella, anpassade för förhållandena på din gård. Växtodlingsplanen är ett effektivt verktyg för fältarbete och är samtidigt en dokumentation som uppfyller alla gällande regler.

Brev – aktuell info och konkreta råd

I våra rådgivningsbrev får du regelbundet aktuella och tillämpbara råd vilket gör att du vässar din växtodling. Förutom aktuella fältfrågor tar breven även upp förebyggande åtgärder och långsiktig planering. Rådgivningsbreven gör att du håller dig uppdaterad så att du lyckas göra rätt insatser i rätt tid. Breven kan vara uppdelade i olika teman som till exempel vall, marknad, ekologisk respektive konventionell växtodling.

Telefonrådgivning – bollplank via telefon, mail och sms

I växtodlingssäsongen när du har som mest att göra är det allra viktigast att du har råden nära tillhands. Som HIR-kund har du tillgång till din rådgivare på telefon, mail och sms. Med ett individuellt och snabbt beslutsstöd kan du göra rätt åtgärder i rätt tid.

EU-rådgivning – SAM-ansökan, rätt och riktig

Vi ser till att din SAM-ansökan blir korrekt gjord och inskickad i tid. Du får råd kring de stöd som är aktuella för just dig och vi kan hjälpa att räkna på olika alternativ. Ansökta stöd sammanställs och du får en beräkning av stödens storlek.

Kalkyler – uppföljning, lönsamhet och jämförelser

Med våra växtodlingskalkyler får du koll på lönsamheten. Vilka grödor ska du välja? Vad är rätt pris för arrendet? Vilka maskininvesteringar bör du göra? Tillsammans utvärderar vi lönsamheten gröda för gröda – intäkter, utgifter och stöd. Vi beräknar maskinkostnaden för din maskinpark. Vi matchar dina resultat med andra gårdar för att du ska få en branschjämförelse. 

Regelverk och dokumentation – certifiering och myndighetskontakter

Vi hjälper till att hålla dig uppdaterad kring de regler som gäller för din odling, för att uppfylla kraven för certifiering. Vid behov sköter vi kontakten med myndigheter. Det kan handla om exempelvis ekologisk certifiering eller Sigill. Vi hjälper även till att ta fram och lämna in uppgifter som krävs för certifieringen, till exempel att rapportera in skiftesdata och upprätta fosforbalans för ekologisk certifiering.

Fortbildning – kurser och resor

Vässa din växtodling med våra professionella utbildningar. Vi erbjuder träffar, fältvandringar, temadagar och föreläsningar i aktuella ämnen. Vi reser också till intressanta företag och mässor, till exempel Agritechnica, Borgeby och Brunnby. Du träffar andra lantbrukare och utbyter erfarenheter samt tar del av nyheter, idéer och kunskap som utvecklar såväl produktion som lönsamhet.