HIR Potential

Optimera gårdens resurser!

HIR Potential utgår från aktuell markkartering där punkterna har mätts in med GPS. Lerhalt (alternativt kaliumförråd) och mullhalt ska ha analyserats på minst ett prov per 2 till 3 hektar.
Beräkning görs för grödorna vårkorn och höstvete.

Så här fungerar det!

HIR potential hjälper dig att se hur olika faktorer påverkar skördeutfallet på ditt företag. Du får ett underlag för vidare beslut om åtgärder för att höja din avkastning.
HIR Potential är framtaget för att i konventionell odling kvantifiera och utvärdera delmoment inom produktionsprocessen, dvs från marken till skördad gröda.
HIR Potential har utvecklats för att ge ett underlag för ökad precision i produktionen på det enskilda lantbruksföretaget.

Verktyget tydliggör hur olika faktorer, som till exempel jordart, pH, näringsstatus, packning, dränering och timing, påverkar avkastningen och kvantifierar de olika delarna.
Genom verktyget kan vi öka produktiviteten i svensk växtodling!

Det innebär inte bara förbättrad lönsamhet för dig som lantbrukare, utan också mindre miljöbelastning på grund av att de insatser som görs blir effektivare.

Så här presenteras resultatet!

HIR Potential beräknar:

  • Den avkastning man kan förväntas få med nuvarande odlingsmetoder i varje markkarteringspunkt.
  • Hur mycket olika faktorer som inte är optimala minskar avkastningen i varje markkarteringspunkt (kg/ha)
  • Hur många procent av den maximala potentialen som utnyttjas idag.

Resultatet presenteras både i tabell- och kartform.

Kontakta någon av våra rådgivare, skriv HIR Potential i fritextsök nedan.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.