Gödselförmedling

Hushållningssällskapet förmedlar stallgödsel från producent till ledig spridningsareal med en årlig omfattning på ca 20 000 ton och har för närvarande avtal med cirka 50 gödselproducenter av fjäderfägödsel och minkgödsel.

Med det breda kontaktnät som finns i organisationen har vi stora förutsättningar att hitta ekonomiska fördelar med att flytta naturgödsel från djurproducent till lantbrukare som har ledig spridningsareal.

Vi ansvarar för att gödsel transporteras mellan producent och köpare, att leveranser faktureras och redovisas mot tillsynsmyndighet. Vårt uppdragsområde är södra och mellersta Sverige.

Konventionell odling
Gödsel från slaktkyckling och mink har ett mycket högt värde för den konventionella odlingen. Värdet ligger inte bara i det höga växtnäringsinnehållet per ton gödsel utan även i den biologiska aktivitet som stallgödseltillförsel innebär för våra hårt prövade åkerjordar.

Ekologisk odling
Gödsel från frigående höns och livkycklingar är i motsats till gödsel från slaktkycklingar tillåten för KRAV- och Ekologisk odling med EU-bidrag även efter år 2010.

Näringsinnehåll

Slaktkycklinggödsel har ett homogent innehåll oberoende av vilken producent gödseln kommer ifrån. Nämligen Ts 60 %, Total-N 32 kg/ton, NH4-N 8,5 kg/ton, P 8,1 kg/ton och K 17,8 kg/ton.

Gödsel från värphöns har relativt stora skillnader i innehåll beroende på produktionsanläggning med variationer på: Ts: 30-70 %. Total-N 15-38 kg/ton, P 5-10 kg/ton, K 9-16 kg/ton. Variationerna beror på skillnader i stallbyggnadernas ålder.

Minkgödsel har sin styrka i ett högt fosforinnehåll och ett innehåll av fett som är positivt för markens biologiska aktivitet. Ts-halt på ca 40 %, Total-N 13 kg/ton, NH4-N 6 kg/ton, P 13 kg/ton, K 3 kg/ton.

Analyser finns på all gödsel som förmedlas genom årlig provtagning på gödseln.

Andra gödselslag hjälper vi också hjälper till med att förmedla och få kontakter för om det går att hitta ekonomiska fördelar med gödseltransporter.

Så fungerar det

Gödselförmedlingen sköter alla kontakter mellan säljare, transportör och köpare. Prissättning sker efter aktuell tillgång och efterfrågan. Priset följer därmed markandspris som kan variera under året med en normal pristopp under perioden före vårbruk. Priset varierar också beroende på det avstånd som gödseln skall transporteras från säljare och köpare.
Vi ombesörjer att fakturering sker mellan säljare och köpare. Vid fakturering lämnas också uppgift på transporterad mängd fosfor som har flyttats mellan säljare och köpare.

Årlig rapport till tillsynsmyndighet:
Årligen lämnar gödselförmedlingen rapport till berörda tillsynsmyndigheter hos säljare och köpare. Rapport lämnas också till säljare som underlag till eventuell miljörapport.

För mer information kontakta:

Hans Hedström
0705-43 40 91
Bräkne-Hoby

Tellie Karlsson
0734-30 27 28
Kalmar

Petter Gustafsson
0709-38 82 92
Kronoberg

Här hittar du vårt produktblad.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.