Dags att slutavverka?

Låt oss ordna rotpoststämplingen!

En rotpoststämpling ger ett bra försäljningsunderlag när du förhandlar med en eller flera köpare. Rotpoststämpling innebär att alla träd inom det aktuella avverkningsområdet mäts och att en beräkning görs av deras volym.

De insamlade uppgifterna redovisas i stämplingshandlingar som innehåller volym, stamlistor och kartor. Stämplingshandlingarna använder du som försäljningsunderlag för att kunna jämföra bud från olika virkesköpande organisationer. Tjänsten kan även tillämpas för stämpling av väggator, kraftledningsgator och liknande markinlösen.

Det här ingår i tjänsten
 • Kontroll av befintliga natur- och kulturvärdesinventeringar hos berörda myndigheter
 • Upprättande av avverkningsanmälan
 • Avgränsning och uppmärkning av beståndets yttergränser
 • Avgränsning och uppmärkning av natur- och kulturmiljöhänsyn
 • Planering av virkesupplag samt skotningsväg
 • Diametermätning av varje ingående träd
 • Stämplingslängd med totalvolym för respektive trädslag
 • Kartor med avverkningens utbredning samt vägar och virkesupplag
 • Förteckning på möjliga köpare i området
Du kan även lägga till
 • Utsyning och markering av fröträd
 • Behjälpliga vid oklara rågångar
 • Stöd vid anbudsförfarandet och upprättande av kontrakt med virkesköpare

Kontakta någon av våra skogsrådgivare i Hitta din kontakt som du finner längre ner på sidan