Kommuner

Vad kan vi göra för vardagen och framtiden i din kommun?

Hushållningssällskapet har som du säkert känner till en lång historia. Kanske vet du också att vi sysslar mycket med lantbruksrådgivning. Det har vi gjort ända sedan 1791. Till en början för att utveckla den tidens jordbruk och bekämpa svälten, som fortfarande tillhörde vardagen i många hem. Med tiden har våra kunskaper börjat efterfrågas av allt fler kunder vid sidan av de gröna näringarna.

Ett exempel är landets kommuner. Här är områden där vi löpande genomför konsultuppdrag för kommuner på olika håll i landet:

  • Arbetsmarknad och socialt arbete
  • Företags- och landsbygdsutveckling
  • Jordbruk
  • Mat och livsmedel
  • Naturvård
  • Skog
  • Turism
  • Vatten och fiske

Uppdragen vi utför kan likna varandra, men förutsättningar och mål skiljer sig oftast åt. För att du ska få en uppfattning om vad vi faktiskt gör kommer här korta beskrivningar av tio aktuella uppdrag, levererade till kommuner i Sverige, från norr till söder.

Hushållningssällskapet är 18 fristående sällskap som verkar över hela landet. Tillsammans erbjuder vi kunskap för landets framtid. Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare och projektledare – sysslar med rådgivning, utbildning, forskning och fältförsök.
Våra kunder finns bland annat inom lantbruk, skog, andra landsbygds­ företag – och landets kommuner.

Vad kan vi göra för vardagen och framtiden i din kommun?
Välkommen till hushallningssallskapet.se – där finner du ytterligare information och kontaktuppgifter till Hushållningssällskapet som finns närmast dig.

Hästcentrum för en livskraftig landsbygd – i Boden

Uppdraget var att åstadkomma fler företag och affärer med hästen som bas. Arbetet genomfördes i tre faser: Först evenemang för att synliggöra branschen, sedan inventering av behov och förankring vid ett stort antal möten, slutligen formulering av handlingsplan och ansökningar för finansiering. Nu finns ett fysiskt centrum för hästverksamhet på plats i Bodens kommun, kopplat till olika typer av företagande. Kund var tillväxtförvaltningen i Bodens kommun.

Biologisk återställning av flottningsled – i Sollefteå

Björkån rinner genom nordvästra Ångermanland. Tidigare användes den som flottningsled. För att underlätta flottningen rensades vattnet på stenar och andra hinder. Som en följd försvann naturliga lekplatser för fisken. Nu skulle vattendragets variation återställas i ursprungligt skick.

Arbetet pågår, sträcka för sträcka, men redan nu syns resultatet av att sten och annat upprensat material återförs till vattnet. Björkåns naturliga flöde återställs och fisken hittar tillbaka. Kund är samhällsbyggnadskontoret i Sollefteå kommun.

En smakstart – för hela Västernorrlands län

Den lokala livsmedelsproduktionen skapar inte bara arbets- tillfällen utan bidrar även positivt till utvecklingen av besöks- näringen. Syftet för projektet Smakstart Västernorrland var därför tydligt: Utveckla den lokala livsmedelsproduktionen i hela länet. Vi jobbade på två håll, mot både producenter och marknad. Och resultatet: Bättre ekonomi för flera producenter och producentnätverk som är livskraftiga. Hälften av länets konsumenter känner igen det nya varumärket Västernorr- landsgården. Dessutom står den nya gemensamma handels- platsen ekonomiskt på egna ben och allt fler butiker handlar regelbundet där. Kund var kommunerna i Västernorrlands län.

Företagsrådgivning till landsbygdensnäringsliv – i Sunne

Vi erbjuder oberoende kunskap för landsbygdsföretagets utveckling och lönsamhet – och till hela landsbygdens nytta. För kommunen är vi en operativ resurs med kunskap och kontakter, tillgänglig för både företag och föreningar. Vi utgör på så sätt ett stöd till och utvidgning av kommunens näringslivsarbete. Företagen får bland annat råd om och hjälp med företagsutveckling, olika former av stöd, kontakter med myndigheter, tillgång till nätverk, lokal infrastruktur som skyltning och uppkoppling. Uppdraget har pågått i många år. Vi vill gärna tro att vi bidragit till att Sunne under lång tid varit länets bästa kommun för företagare. Kund är näringslivsenheten i Sunne kommun.

Bättre betesmarker och stadsnära naturvård – i Järfälla

Görväln och Järvafältens naturreservat har många besökare. För en väsentlig del av skötseln står flitiga betesdjur. Uppdraget var att ta fram en skötselplan. Bland annat betestrycket behövde därför ses över.

Vi inventerade befintlig betesmark, gjorde en prioritering av naturvårdsåtgärder och gav råd om framtida betesplanering och lämpligt djurslag. Rapporten används nu för skötseln av de båda naturreservaten. Kund är Järfälla kommun.

Matglädje för barn och äldre i Rinkeby-Kista och i Västerås

I Rinkeby-Kista var målgruppen personal i stadsdelens förskolekök. Uppdraget var att inspirera till hållbar måltids- planering, utifrån säsong och råvaror. Måltiderna skulle bli ännu godare, trevligare och hälsosammare. I utbildningen, som omfattade två dagar, fick personalen även lära sig nya tillagningsmetoder för effektivare arbete i köket och metoder för att minska matsvinnet i hela kedjan från planering till servering. Kund var Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Godare mat för bättre hälsa i äldreomsorgen, det var uppdraget i Västerås. Undernäringen skulle minska och matglädjen öka. En viktig del av arbetet var coaching på plats i varje kök. Mer mat lagades från grunden, det blev mer grönsaker, mindre men bättre kött, mer ekologiskt och närproducerat och större hänsyn till säsongens råvaror. De positiva resultaten kom snabbt. Patienterna tyckte att maten var god, blodsockret gick ner och det behövdes mindre insulin och inte lika mycket läkemedel mot förstoppning. Bara en sak till: Enheten vann folkhälsopriset 2013. Kund var Västerås stad.

Vi driver även flera matprojekt på nationell nivå. Ett aktuellt exempel är Nyckelhålet på restaurang – som ska locka stor- hushåll och restauranger att erbjuda fler hälsosamma alternativ.

Växthus, trädgårdar och äpplen för att bryta utanförskap – i Skövde

Det finns sätt att bryta utanförskapet för människor som under en längre period varit beroende av försörjningsstöd. I projektet Astrakan får deltagarna arbeta inomhus i växthus och utomhus i en skogsträdgård. Båda finns på Hushållningssällskapets gård Rånna utanför Skövde. På gården finns också äldre fruktodlingar, en visningsträdgård och dessutom gränsar gården direkt till ett naturreservat med utmärkta leder. I projektet samarbetar vi med kommunens socionomer, beteendevetare och fritidspeda- goger. Vår roll är grön handledning. Kund är socialförvaltningen i Skövde kommun.
De gröna näringarna är överlag en outnyttjad resurs inom socialt arbete. Det är idén med Grön arena som bedrivs i många kommuner. Aktiviteterna anpassas för den enskildes personliga utveckling och livskvalitet – och utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.

Mernärproduceratide offentliga köken – i Vadstena, Ydre och Ödeshög

Många vill att mer av maten ska vara närproducerad. Men verkligheten är en annan, då svårigheterna är många.

Det krävs både politiska incitament och engagerade kostansvariga. Vi fick möjligheten att på praktisk nivå arbeta för att öka andelen lokala leverantörer som skriver egna avtal. Vi listade varor och volymer, bjöd in producenter, drev diskussioner mellan producenter och inköpare, utvecklade upphandlingsunderlag och ordnade studieresor för skolkockar till producenter. Redan nu har de tre kommunerna skrivit 20 nya avtal med 11 nya lokala leverantörer. Och de tre kommunernas kök blev utsedda till årets bästa offentliga kök. Kunder var kostcheferna i Vadstena, Ydre och Ödeshög kommuner.

En opartisk intrångsvärdering – till Mullsjö

Skogsrådgivning är en tjänst som alltfler kommuner efterfrågar. För utbildning av personal, för förvaltning och råd vid försäljning av skog. I det här uppdraget gällde det att göra
en intrångsvärdering inför anläggningen av en ny VA-ledning.

Skogen mättes upp, marken värderades och markägarna engagerades. Med den opartiska värderingen som stöd kunde förslaget accepteras och bygget starta i tid. Kund var Mullsjö kommuns energi- och miljöbolag.

Grön integration – i Vänersborg och Trollhättan

Många utrikesfödda kommer till Sverige med kompetens inom lantbruk och andra gröna näringar. Men ingen känner till det. Matchningen mellan bransch och individ saknas oftast helt.

Uppdraget var att ändra på det. Praktikvärdar i landsbygdsföretag fick utbildning och coaching. Utrikesfödda, företagare och handläggare inom kommunernas olika enheter träffades och såg nya möjligheter. En samverkansgrupp med bland annat kommunalråd, enhetschefer, SFI, Arbets- förmedlingen och företagare möts regelbundet. Kompetens som tidigare inte syntes är nu känd
av många. Kund var Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad.

Kommun?

Kika gärna på vår Kommunfolder.

Se exempel och bli inspirerad, vad kan vi göra för just Din kommun.

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.