Naturvård

Naturvårdsplaner, inventeringar och dokumenteringar är viktiga underlag för samhällsplanering och i samband med förändringar i infrastrukturen. Att inventera arter, naturtyper och dess känslighet mot miljöstörningar med mera är nödvändiga delar i arbetet för att minimera påverkan. En svårighet med naturvårdsfrågor är hur man kommunicerar och förmedlar information till den breda allmänheten.

Vi har kunskap och erfarenhet. Vi kan hjälpa dig!

Av erfarenhet vet vi att det är minst lika viktigt att arbeta nära de som är mest berörda. Ofta blir vi en slags länk mellan myndigheter, lokala entreprenörer och medborgare som är berörda av åtgärderna t ex markägare eller föreningar.

I många naturvårdsprojekt där vi varit delaktiga har vi ansvarat för hela kedjan, från ansökan om finansiering till genomförande av åtgärder. Kommuner, länsstyrelser, skogsstyrelser och Naturvårdsverket tillhör våra återkommande kunder.

Här är tio exempel på tjänster som är vanliga inom området naturvård:

  • Anläggning och planering av våtmark, t ex i anslutning till reningsverk
  • Ansökningar om medel för natur- och vattenvårdsinsatser
  • Skötselplaner för att utveckla naturskogsliknande biotoper
  • Naturvårdstrategi för en kommun eller för specifika områden
  • Planer för infrastrukturprojekt som påverkar vatten- och naturvärden, t ex bredbandsuppbyggnad på landsbygden
  • Planering för kommunala naturreservat
  • Planer för tätortsnära naturstigar och annan naturturism
  • Skogsstrategier med tyngdpunkt mot naturvårdsfrågor
  • Utveckling av fiske- och naturturism

Naturvårdsfrågor, det kan vi. Hitta din rådgivare nedan och fråga oss!

Gynna mångfalden

En affisch framtagen av Hushållningssällskapet på uppdrag av Jordbruksverket.

Gynna fåglar

En skrift framtagen av Hushållningssällskapet på uppdrag av Jordbruksverket.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.