1. Mentorskapsprogram

  Publicerad | Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  Stort intresse för mentorskapsprogram i Jönköpings län! Sedan slutet av 2016 har Hushållningssällskapet genomfört ett EU finansierat mentorskapsprogram. Vi har ett 40 tal personer som deltagit och det finns ett stort intresse. Det många tar med sig är nya kontakter, erfarenheter och samarbeten. Vi har några platser till. 

 2. Biokol i mark

  Publicerad | Certifiering, Forskning och utveckling, Klimat, Landsbygdsutveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Sjuhärad kommer att skapa världens första kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Biokol i mark”. Projektet planeras att genomföras under tre år med start under 2019. Syftet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser (som till exempel koldioxid) i atmosfären och istället använda kolet till att berika jordbruksmark. Projektet kommer […]

 3. Odla för nyttodjur

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Fler och fler intresserar sig för att odla blomremsor med pollen- och nektarproducerande växter för att gynna nyttodjur som pollinerande insekter och naturliga fiender till skadegörare. För att öka kunskapen om vilka växtarter som gynnar vilka nyttodjur, och hur de ska odlas, startar nu ett arbete med att samla kunskapen i en handbok. I projektet […]

 4. Förbättrad vattenkvalitet inom kustnära mindre avrinningsområden i södra Halland och nordvästra Skåne.

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Anläggandet och återskapandet av multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner är effektiva åtgärder för att minska näringsläckage, speciellt i jordbrukslandskap. Detta för att en ökad vattenhållande förmåga av landskapet minskar risken för översvämningar och därmed erosion samt ursköljning av näringsämnen, samt ger andra ekosystemtjänster förutom näringsrening. Projektet syftar till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar […]

 5. FaceTime a Farmer

  Publicerad | Lantbruksdjur, Utbildning

  Projektet är pågående

  FaceTime a Farmer är ett nytt samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapet Väst och Skaraborg, Vänersborgs kommun och organisationen LEAF i England.

 6. Ekosystemtjänster Pollinering i Plönninge

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Under 3 år kommer ett pollineringsprojekt pågå i Plönninge där syftet är att utveckla den lokala biodlingen och växtodlingen genom att skapa samarbeten mellan växt- hobby- och biodlare. Vi kommer även arbeta med viss förädling av biprodukter från biodlingen. Vi kommer också rent praktiskt genomföra förbättrande åtgärder som gynnar pollinerande insekter i närområdet.

 7. reko-ring lokalproducerat närproducerat

  Reko-ringar i Sverige

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt! REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning […]

 8. Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Livsmedel, mat och hälsa, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen är ett samarbetsprojekt för livsmedelsproducenter och besöksnäringen i Jämtlands län.

 9. Kartläggning av torkans konsekvenser 2018 på grovfoderproduktionen i Halland

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  2018 kom bli ett av de torraste åren på många år i Halland. För att inhämta mer kunskap om hur de halländska lantbruksföretagen hanterade bristen på grovfoder den aktuella krissituationen har Hushållningssällskapet Halland kartlagt olika genomförda åtgärder. Många lantbrukare har bra framförhållning, men under sommaren var oron stor över följderna av den långvariga torkan. Lantbruket i Halland är en […]

 10. Rekommendationer för betning av spannmål med avseende på jordburen stinksot och rotdödare- ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

  Dagens betningsrekommendationer enligt Jordbruksverket inom spannmål, grundar sig på vilken sjukdom utsädet är smittat med. Vissa sjukdomar så som stinksot och rotdödare i höstvete är jordburna. Projektets innovationsidé är att ta fram en behovsanpassad betningsrekommendation, som grundar sig på förekomsten av stinksot och rotdödare i den mark där fröet ska sås.