Försöksverksamhet på Gotland

Vid årsskiftet 2003/2004 övertog Hushållningssällskapet huvudmannaskapet för försöksverksamheten på Gotland från Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU).

Centrum för fältförsöksverksamheten ligger på gården Hallfreda i Follingbo. De delar som bedrivs för försöksverksamheten hyr Hushållningssällskapet av SLU.

Skördetröskan Haldrup C-85
Skördetröskan Haldrup C-85

Försöken under år 2013

Hushållningssällskapet genomförde totalt 55 fältförsök och 11 demonstrationsodlingar både på Hallfreda försöksstation i Follingbo och hos olika lantbrukare på Gotland.

 

Bland de 55 försöken fanns:

12 Riksförsök, 5 försök åt Svensk Raps, 19 Länsförsök, 2 Ekologiska länsförsök, 10 GEP-försök (Good Experimental Practise) samt 8 försök åt övriga beställare.

Försöksförteckning 2013

 

Antalet försök har ökat de senaste åren och det genomsnittliga försöket har blivit större och mer arbetskrävande. Förutom arbete med fältförsök utförs olika provtagningar och arbeten åt andra företag, myndigheter och organisationer.

Förutom arbete med fältförsök utförs olika provtagningar och arbeten åt andra företag, myndigheter och organisationer.

Bo Pettersson är ansvarig försöksledare på Hushållningssällskapet, till sin hjälp har han haft två övriga medarbetare på Hushållningssällskapet, Hanna Ahlsten och Bengt Viken, som också har hjälpt till med graderingar i fältförsöken.

2012 beställdes en ny parcellsåmaskin som levererades i oktober 2013. Ett behov av en ny parcellspruta finns, främst för en förbättrad arbetsmiljö. Därför har kontakt tagits med en dansk tillverkare för att undersöka kostnaden och vilka möjligheter det finns för ett köp av en ny parcellspruta till 2014 års säsong.

Ett intressant försök är ett långliggande växtföljdsförsök som lades ut 1967, försöket går ut på att jämföra tre olika växtföljder i kombination med olika kvävenivåer. Syftet är att undersöka den långsiktiga effekten växtföljderna har. Ett annat långliggande försök lades ut 1976 och som går ut på att jämföra olika bearbetningsmetoder på mulljord och vilken effekt det har på mullhalten.

 

“Sverigeförsöken” -FÖRSÖKSRESULTAT

Hitta alla officiella försöksresultat på en och samma hemsida

Den 1 februari lanseras den nya försöksportalen som gör det enkelt att hitta aktuella försöksresultat inom växtodling. Aktuella regionala försöksrapporter inom Sverige blir sökbara och det blir enklare att hitta enskilda växtodlingsförsök.

 

Du kan sortera på frågeställningar inom t.ex. sorter, växtnäring, vall och växtskydd. Genom sökmotorn kan du sortera på grödor och geografiska områden.

 

Du kan alltså från en och samma plats hitta officiella resultat och rapporter från hela Sverige! Här finns möjlighet att enkelt skaffa sig ett beslutsunderlag för ett lönsammare val av insatsmedel eller strategier i sin växtodling. Projektet har drivits av Hushållningssällskapet och finansierats via Stiftelsen Lantbruksforskning.

Försöksresultat och seriesammanställningar

Försöksresultat sortprovningar av höstoljeväxter

 

10414Hallfreda försöksstation

Postadress: Hushållningssällskapets Försöksstation, Follingbo Hallfreda, 621 91 Visby

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.