Försök i Väst

Fältförsöksverksamheten kan ses som lantbrukarnas gemensamma utvecklingsavdelning och utgör grunden för produktionsteknisk rådgivning inom växtodlingen. Försök i Väst är samarbetsorganisationen för fältförsök – växtodling i Västsverige, nuvarande O och S län.

Syftet är att genom samverkan av alla intressenter skapa ett effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser för utveckling av växtodlingen. Hushållningssällskapen genomför fältförsök tillsammans med andra organisationer inom områdena grödval, sortprovning, jordbearbetning, etableringssytem, urlakning, fånggrödor, växtskydd, ogräs och ekologisk odling.

Försök i Väst startades 1994 som resultatet av en bred överenskommelse mellan alla berörda organisationer om samordning av fältförsöksverksamheten inom området.

Finansiering

Huvuddelen av basfinansieringen för de regionala försöken utgörs av sökta medel från Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. Medel till detta tas ut på handel med spannmål och förnödenheter samt återförda miljöskatter och skatter på gödsel och växtskyddsmedel. Parallellt med detta finns den ursprungliga modellen med insamling av medel direkt från handeln baserat på omsättning och även en del från Hushållningssällskapen som båda är av mindre omfattning jämfört med tidigare. Därutöver ingår beställningar från företag och organisationer i försök med framförallt provningskaraktär.

Regionen har en egen försökskommitté vars uppgift är att kartlägga behovet av försök och prioritera inom regionens befintliga resurser. Försökskommittén består utav representanter för de företag och organisationer som verkar inom lantbrukssektorn i området. På ämnesnivå finns rikstäckande grupper som hanterar gemensamma försöksfrågor för alla regioner i Sverige. Forskare vid SLU är ordförande och regionansvariga vid Hushållningssällskapet är sekreterare i de åtta ämneskommittéerna.

 

Verksamhetsledare Försök i Väst
Erik Jönsson, 0511-248 32