Försöksstation Klostergården

Vi på försöksavdelningen ser det som grundläggande i vår verksamhet att utföra försök med högsta möjliga vetenskapliga kvalitet samt att stå oberoende från interna och externa beställare. De data och resultat som framkommer presenteras objektivt och oberoende. Allt syftar till att ge ett så bra beslutsunderlag till rådgivare, handel, myndigheter och lantbrukare som möjligt.

Försöksstation Klostergården
Centrum för verksamheten i Östergötland är försöksstationen på Klostergården i Vreta Kloster. Vi har tillgång till ca 235 ha försöksareal under eget bruk, på Klostergården, Vallby skattegård, Kaga och på Glyttinge gård utanför Linköping. Här finns också tillgång till areal där ekologisk odling bedrivs på ca 40 ha av de 235. Fältförsöksverksamhet omfattar ca 200 försök årligen och berör ett flertal av de grödor som kan odlas i Östergötland. Försöken utförs på uppdrag från olika organisationer, bl.a. Östra SverigeFörsöken, SLU, SJV, HUSEC, Agronova och ett flertal företag inom lantbruksnäringen i Sverige och andra länder. Placering av försöken sker dels på egen försöksmark och dels hos lantbrukare i olika delar av länet.

Med modern försöksteknisk utrustning kan försök med hög teknisk kvalitet garanteras. Som exempel kan nämnas: kombisådd av sortförsök och växtnäringsförsök, växtskyddsbehandlingar med möjlighet till linjär dosering med eller utan luftassisterad applicering, vätskemängder m.m.

Skörd av försöken sker med modern teknik och datahantering redan i fält av resultaten ger snabb och noggrann rapportering till beställarna. Vi kan utföra de flesta typer av försök i grödor som odlas på åker och grönytor. Vi utför GEP försök genom hushållningssällskapens gemensamma bolag HUSEC eller i samarbete med Agronova.

Resultat och fältkort
Resultat från försök och sammanställningar av avslutade serier samt fältkort till pågående försök publiceras för respektive försöksregion på FFE.SLU

Aktuell försöksrapport och planer med kartor till våra försök i Östergötland.

Varje år arrangeras en regional växtodlingskonferens i ÖSF:s regi där rådgivare, handel och våra försöksvärdar bjuds in att delta.

För mer information, kontakta Sven-Åke Rydell, tel. nr 0708-29 08 34 eller
sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.