Fältförsök

Den officiella fältförsöksverksamheten är lantbrukarnas gemensamma utvecklingsavdelning som även skapar underlag till den produktionsinriktade växtodlingsrådgivningen.

Hushållningssällskapen har en väl utvecklad fältförsöksverksamhet

Det innebär att vi har en lokal förankring kopplad till lantbrukarens odlingsförutsättningar och specialiseringar. Vårt fokus är att utföra växtodlingsförsök med hög vetenskaplig kvalitet i alla tänkbara grödor: från vall, spannmål, oljeväxter, sockerbetor, baljväxter (inkl. sojabönor) och potatis till fruktodling och frilandsgrönsaker, såsom lök, morötter och kålväxter.

Vi genomför försök som omfattar sortprovning, vallodling, växtskydd, ogräs, växtnäring, jordbearbetning, etablering, utlakning, fånggrödor, precisionsodling och ekologisk odling samt långliggande försök. En del av försöken utför vi på våra egna försöksgårdar.

Fältförsök

Vi levererar opartiska försöksresultat till våra kunder och den svenska lantbrukaren.

Beställare av försök är de regionala försökssamarbetena (Skåneförsöken, Animaliebältet, Försök i Väst (FiV), Östra Sverige Försöken (ÖSF) och Sveaförsöken), Sveriges Lantbruksuniversitet och företag inom jordbruksbranschen, såsom HUSEC (i form av GEP- och GLP-försök), Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO), Nordic Beet Research (NBR), Lyckeby samt sortföreträdare/förädlare, växtnärings- och växtskyddsföretag.

De regionala försökssamarbetena har sina respektive styrgrupper/kommittéer, där det diskuteras strategier och nya försöksserier med lokalt kopplade frågeställningar. Styrgrupperna består av representanter från Hushållningssällskapen, växtodlings- och växtskyddsföretag, rådgivare och lantbrukare.

Vi utför försök med stor noggrannhet och har satsat rejält på modern försöksteknisk utrustning. Med dessa förutsättningar kan vi utföra våra försök med mycket hög teknisk kvalitet.

De regionala försöken presenteras årligen i de tre försöksböckerna med lokala resultat från enskilda försök och serier samt flerårssammanställningar. Via Sverigeförsökens hemsida samordnar vi de regionala försöksresultaten och alla försöken är sökbara.

Försöken basfinansieras genom Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, den samlade växtodlingshandeln samt Hushållningssällskapen. Därutöver medverkar flertalet växtodlings- och växtskyddsföretag i de regionala försöken.
Samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är väl förankrat genom de olika ämneskommittéerna, där Hushållningssällskapet representeras med en försöksledare som sekreterare i respektive kommitté.

Har du frågor kring fältförsök? Hitta din kontakt här nedan