Kulturmiljö

Hushållningssällskapet arbetar med att synliggöra och lyfta fram kulturarvet som en viktig resurs och tillgång i utveckling på landsbygden. Inom arbetsområdet kulturmiljö arbetar Hushållningssällskapet med bland annat byggnadsvårdsrådgivning, studiecirklar, samarbetsprojekt, seminarier, guidningar, medborgardialog samt mycket annat som rör kulturarvsfrågor och landsbygdsutveckling.

En stor del av arbetet handlar också om att utveckla kulturreservatet Åsnebyn i Melleruds kommun i Dalsland. Åsnebyn är ett tydligt exempel på en större bondgård i Dalsland med en väl bevarad agrar miljö. Gården har inte förändrats särskilt mycket sedan mitten av 1900-talet och markerna visar spår från flera olika tidsepoker med järnåldersgravar, gamla åkrar, stenmurar, öppna diken samt ett rikt växt- och djurliv.