Styr kvävegödslingen med hjälp av N-sensormätningar

Utvärdering av N-sensormätningar för beräkning av kvävemineralisering inom ekologisk odling.

För att kunna styra kvävegödslingen bättre inom ekologisk odling vill vi under 2016 testa en metod för att mäta kväveupptaget i höstvete under våren, med handburen N-sensor. Vår förhoppning är att kunna bedöma årets kväveleverans från marken för att kunna justera gödselgivan till en nivå som ger brödkvalitet på höstvetet berättar Per Ståhl, projektledare. Flera års mätningar bör ge en bättre kunskap om mineraliseringen på skiftet. Vi följer upp mätningarna med en analys av proteinhalten och en bedömning av skördenivån under hösten 2016.

Mer information:
Per Ståhl, 0708-290824, per.stahl@hushallningssallskapet.se
Louice Lejon; 072-3851256, louice.lejon@hushallningssallskapet.se

Finansiär: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin