Stort intresse för fältvandringen på Glyttinge

De årligt återkommande fältvandringarna som Hushållningssällskapet Östergötland arrangerar är ett trevligt inslag i utvecklingen av det östgötska lantbruket.

På fältvandringarna har vi möjlighet att tillsammans med er diskutera aktuella frågor inom växtodling. Er erfarenhet och kunskap är också viktiga inspel som ger oss inspiration till utveckling av våra tjänster, nya försök, m m.

Årets fältvandring fokuserade på:

  1. Radhackning i spannmål

Radhackning tillämpas framförallt i ekologisk produktion men tekniken är även intressant för det konventionella lantbruket och speciellt kombinationen radhackning och kemisk bekämpning. Begränsade kemiska möjligheter som en följd av resistensproblematik och ökade krav från myndigheterna motiverar oss att tänka nytt. Genom att kombinera radhackning med kemisk bekämpning på rätt sätt kan vi minska användningen av kemiska bekämpningsmedel samtidigt som vi får god effekt av behandlingen.

Under fältvandringen diskuterar vi radhackning som metod inom både konventionell och ekologisk växtodling.

Under 2015 utvecklade Hushållningssällskapet i Östergötland tillsammans med andra aktörer en ny unik försöksmaskin ”Seedy”. Maskinen presenteras och demokörs på fältvandringen.

  1. Bönor och ärter som livsmedel

Intresset för odling av baljväxter till livsmedel ökar snabbt i samhället. Pasta, korvar, och järpar som innehåller bönor eller ärter är bara några exempel på nya produkter. Även svenskodlade svarta, vita och kidneybönor går att hitta i butiken idag. Detta ställer krav på utveckling och forskning för att finna vilka nya baljväxter som är möjliga att odla i Östergötland.

Institutet för Jordbruk- och miljöteknik (JTI) forskar inom detta område och de kommer till fältvandringen för att berätta om ett sortförsök med ett 20-tal bön- och ärtsorter. Försöket ingår i ett EU-projekt där sorter från hela Europa provodlas. Sorterna testas i flera olika länder för att utvärdera deras användningsområden och potential i olika klimat. Bland annat ingår en intressant ärtsort med 27-28 % protein (4-6% högre än normalt).

  1. Kvävestrategi med hjälp av N-sensor i höstvete och maltkorn

Under 2016 presenterade tjänsten ”Noll-rutor” för lantbrukare i Östergötland. Genom att mäta upptaget av kväve i en ogödslad ruta, ”Noll-ruta”, kan markens kvävemineralisering tas fram. Utifrån detta beräknas sedan den kvävegiva som grödan behöver för att rätt kvalitet ska uppnås. Metoden används framför allt vid odling av höstvete, men även vid odling av maltkorn.

Kväveupptaget fås fram genom att ljusreflektionen från grödan mäts då detta värde påverkas av grödans klorofyllhalt och biomassa. Metoden har främst använts inom den konventionella odlingen, men 2016 har Hushållningssällskapet även försök på ekologiska växtodlingsfält gårdar för att öka kunskapen om hur man kan nå brödkvalitet i höstvete.

De kvävestrategiförsök i höstvete och maltkorn som ligger på Glyttinge kommer även att beskrivas.

Om Hushållningssällskapet Östergötland
Hushållningssällskapet Östergötland är en oberoende rådgivningsorganisation som verkar för att utveckla det östgötska lantbruket. Genom att kombinera de tre områdena; Eget lantbruk, Försökverksamhet och Rådgivning ges möjlighet att hjälpa dagens och morgondagens lantbrukare

För ytterligare information kontakta oss gärna, tel: 013- 35 53 00 eller info.e@hushallningssallskapet.se