Skogen i ett förändrat klimat- Tips till skogsägaren

Vi står inför stora förändringar i klimatet de närmsta åren. Klimatet är något som kommer att påverka alla på jorden i någon mån, för olika delar av världen kommer det att ställas olika krav för att anpassa sig till de nya förutsättningar som kommer att råda.

Gradvis – skogen i ett förändrat klimat är en del av det större projektet Gradvis som syftar till klimatoptimering av Sveriges lantbruk.

Skogen är en långsiktig resurs med långa omloppstider och skogen 2040 påverkas av beslut som skogsbrukaren tar idag. Det kommer att krävas förändringar av skogsbruket i anpassning till nederbörd, värme, vind och förändrade sammansättningar i atmosfären. Med anpassade skötselmetoder, en anpassning av plantmaterial och god planering kan riskerna med klimatförändringarna minskas och till viss del medföra en ökad skogsproduktion på våra bredgrader.

Några slutsatser från rapporten är att skogsbruket kommer behöva ta allt mer hänsyn till ett förändrat klimat. Det kommer bland annat leda till en ökad tillväxt och med möjlighet att odla fler trädslag. Men det kommer även innebära en ökad risk för skador och sjukdomar. Genom en anpassning av skogsbruksmetoderna förbättras möjligheterna och ökar de positiva effekterna samt minskar riskerna i skogsbruket.

Magnus Ekström, skogsrådgivare på Hushållningssällskapet är en av författarna till rapporten.

Vad kommer klimatförändringarna betyda för skogbruket?

– Vi kommer att märka regionala skillnader. Det finns regioner som redan idag känner av ex sommartorka, scenariot är att dessa kommer att drabbas ännu hårdare framöver ex Skåne och norr om Mälardalen. Men även de mildare vintrarna, där områden där det fram till idag funnits tjäle kommer märka de svagare bärigheterna.

Vilka råd ger du till skogsägare som vill förebygga konsekvenserna för det förändrade klimatet?

– Var aktiv i ditt skogsbruk, se till att återbeskoga i god tid, liksom komma in med röjningar och gallringar. Vid nyetableringar så är det viktigt att plantera rätt trädslag på rätt marktyp- och blanda gärna in löv. Det är även bra att se över dikessystem och vägnät.

När bör man börja anpassningen för klimatförändringarna i sitt skogsbruk?

– Skogen är en långsiktig investering- de åtgärder du gör idag bär frukt om 50-100 år. Det gäller alltså att redan nu fundera på hur man kan anpassa skogen för ett förändrat klimat. Det gäller dock att skynda lagom långsamt, det gäller ju att skogen både ska klara dagens klimat och ett eventuellt framtida förändrat klimat och det är ibland en utmaning.

Mer info om projektet Gradvis
Rapporten i sin helhet

Kontakt:
Magnus Ekström
magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se
Telefon 036-39 88 89