Skaraborg Skapa kundorder

Fyll i relevanta uppgifter, beroende på om det är en befintlig kund eller en ny kund.  Alla fält behöver inte fyllas i på befintlig kund: kund id samt namn är tillräckligt.