Satsning på miljöförbättrade åtgärder i jordbruket

 

Hushållningssällskapet har sökt och blivit beviljande medel till tillämpad forskning. Forskning som redan inom några år kommer lantbrukaren tillgodo i form av kurser och rådgivning.

Fokusområdena är minskad växthusgas, växtskydd utan kemiska metoder, behovsanpassad vattning samt att stärka den biologiska mångfalden.

Pressmeddelande från Jordbruksverket

8 miljoner till försöks- och utvecklingsprojekt för miljön

Jordbruksverket finansierar varje år projekt för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket. I år får 19 försöks- och utvecklingsprojekt dela på 8,2 miljoner kronor. Det handlar bland annat om att minska växthusgasutsläppen från organogena jordar, optimerad bekämpning av torrfläcksjuka i potatis, mikrovåtmarker samt vattenhushållning.

Syftet när Jordbruksverket lyser ut bidrag är att hitta projekt som kan öka kunskapen inom vissa prioriterade områden, till exempel hur man kan minska växthusgasutsläppen, hur man kan åtgärda fosforförluster från jordbruksmark, hur man kan bekämpa skadegörare och ogräs utan kemiska metoder, hur man kan stärka åkermarkens biologiska mångfald eller behovsanpassad bevattning.

– Vi kommer att finansiera 19 av de 67 projekt som ansökt om bidrag i år. De 19 projekten får dela på 8,2 miljoner kronor. Vi finansierar tillämpade försöks- och utvecklingsprojekt vars resultat vi kan använda inom några år. Det handlar alltså inte grundforskning, berättar Eva Dahlberg, FOU-handläggare på växt- och miljöavdelningen på Jordbruksverket.

Bidragen spelar stor roll både för forskare och för miljön
Hushållningssällskapet och Sveriges lantbruksuniversitet är två organisationer som får del av bidragen. De tycker att Jordbruksverkets bidrag spelar stor roll både för dem som forskare och för miljön i stort.

– Jordbruksverkets bidrag fyller en mycket stor funktion för mig som jobbar med tillämpad forskning, berättar Eva Stoltz på Hushållningssällskapet. Det hade varit svårt att hitta forskningsmedel från andra finansiärer för de tillämpade projekt som vi söker och har beviljats från Jordbruksverkets FoU-utlysning under många år.

– Inom miljöområdet har Jordbruksverkets FoU-medel bidragit till en kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad som sedan implementerats i jordbruket genom miljöstöd, rådgivning och regelverk. Det är exempel på en av fördelarna med Jordbruksverks-finansierad forskning, nämligen att forskning och nyttiggörande av forskningsresultat kan ske i effektiv samverkan, berättar Helena Aronsson på Sveriges lantbruksuniversitet.

Fakta om stöd till forskning och utveckling
Jordbruksverket finansierar varje år projekt inom ramen för miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, inom de fyra miljömålen begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö och ingen övergödning. Dessutom finansieras projekt inom ekologisk produktion.

Mer information
Mer information om projekt som beviljats bidrag under 2017 samt slutrapporter från tidigare års försöks- och utvecklingsprojekt

Kontaktperson för journalister
Eva Dahlberg
Miljöanalysenheten, Växt- och miljöavdelningen
eva.dahlberg@jordbruksverket.se
Telefon 036-15 51 76