Samrådsunderlag för odlingstillstånd

Svensk Fjällröding AB har ett tidsbegränsat tillstånd för odling av röding i Landösjön i Krokoms kommun, Jämtlands län. Tillståndet löper ut i mars 2023. Bolaget avser nu att ansöka om fortsatt tillstånd för odling av röding i samma omfattning som idag.

Inför ansökan om tillstånd för fortsatt fiskodling samråder Svensk Fjällröding med berörda myndigheter, särskilt berörda och allmänheten. Efter samråd sammanfattas de synpunkter som inkommit i en redogörelse som bifogas ansökan om tillstånd.

Samråd genomförs som ett initialt steg i tillståndsprocessen. Samrådsunderlaget beskriver verksamheten idag och den planerade fortsatta verksamhetens omfattning och utformning samt vilken miljöpåverkan som kan förutses. Samråd genomförs för att ge myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänheten information om den planerade verksamheten och vad tillståndsansökan avser. Samråd i ett tidigt skede ger samtliga parter möjlighet att påverka ett projekt i önskvärd riktning.

Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd tillfortsatt fiskodling inom fastighet Landön 4:23, Landösjön, Krokoms kommun, Jämtlands län (pdf)

Program för samrådsmöte (pdf)

 

 

Kenneth Ottosson, Fiskodlingsstrateg
Hushållningssällskapet Västernorrland