SAM-ansökan – årets nyheter och innebörd för Sveriges lantbrukare

Årets SAM-ansökan innebär en del nyheter och förändringar för Sveriges lantbrukare. Det gäller att hålla koll på regelverket och göra de justeringar man kan i företaget när man söker stöd för 2016. Här summerar vi några av de nyheter och förändringar för 2016.

Gårdsstödet är i stort sett oförändrat jämfört med i fjol. Den successiva utjämningen av de cirka 6 miljarder kronorna till svenska lantbrukare fortsätter. Nötköttsföretagare som har haft höga tilläggsbelopp får även i år förhållandevis höga arealbidrag.

Ändringar i år:

•  Man behöver inte putsa eller slå av träda som ska öka biologisk mångfald.

•  Dessa grupper kan söka stödrätter ur den nationella reserven: den som inte kan sköta marken på grund av offentliga infrastrukturarbeten, den som är högst 40 år och har startat jordbruk 2011 eller senare, den som har startat jordbruk 2014 eller senare och den som har betesmark som är godkänd för gårdsstöd 2014 eller senare.

•  Stödrätterna måste användas vartannat år, annars dras de in.

Förgröningsstödet förändras lite. Viss mark som klassades som permanent gräsmark i fjol blir i år vanlig åkermark igen. Omdefinieringen av långliggande vallar innebär att en del lantbrukare nu får mer åkermark i sin areal. De kan därmed få ett större förgröningsbeting.

Miljöersättningar: en del miljöersättningar kommer tillbaka i år i samma eller liknande form som tidigare:

•  Minskat kväveläckage.

•  Skyddszoner.

•  Hotade husdjursraser.

Man kan också söka miljöersättningar och ersättning för ekologisk produktion som kom 2015: betesmarker och slåtterängar samt restaurering av dem, fäbodar, vallodling, skötesel av våtmarker och dammar samt ersättning för ekologisk produktion och omställning till eko.

Djurvälfärdsersättningarna är till största delen nya. Man kan få stöd för extra djuromsorg hos:

•  Får: produktionsplanering, foderplanering, klippning och mottagningsrutiner för nya djur. 300 kr/får.

•  Suggor: liknar tidigare stöd och omfattar bland annat produktionsplanering, foderanalys och utfodring. 1 000 kr/sugga.

•  Klövhälsovård för mjölkkor: klövverkning, kontroll och sjukdomsbehandling. 220 kr/ko.

•  Kastrering av grisar. Statligt stöd med maxgräns.

Nationellt stöd i Norrland och delar av Svealand. Nu i fem områden som är desamma som kompensationsstödets område 1–5. Nya belopp för produktion av suggor, slaktgrisar, getter av honkön, mjölk, hönor, potatis, bär och grönsaker i de olika områdena.

Kompensationsstödet har ändrats:

•  Ny indelning av områden.

•  Nya gränser för djurtäthet.

•  Nya stödbelopp.

Det finns tolv områden. Stöden beräknas bara på medeltemperatur. Områdena omfattar nu hela församlingar – de kan inte delas. Djurtätheten utgår från antalet djurenheter per hektar grovfoder.

Kompensationsstödet på 1,1 miljarder kronor ingår i landsbygdsprogrammet. Alla reglerna är inte beslutade än så det kan bli ändringar.

Sista dag för Sam-ansökan är den 21 april