Radhackning, intressant alternativ till ogräsbekämpning

Radhackning är ett intressant alternativ till ogräsbekämpning inom både ekologisk och konventionell växtproduktion.

I projektet ”Klimatrobusta odlingssystem med radhackning mot rot och fröogräs i stråsäd” ingick två delprojekt om 1) bekämpning av rotogräs (främst åkertistel) med radhackning på 50 cm radavstånd, 2) utveckling av radens utseende kan öka skörden vid odling på 50 cm radavstånd i höst- och vårvete. Resultaten visar på effekter av radhackning på åkertistel och att skörden kan höjas genom bandsådd på 50 cm radavstånd.

Läs slutrapporten

Finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning och Lantmännens Forskningsstiftelse
Projektledare: Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
Projektmedarbetare: Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, Eva Stoltz, HS Konsult och Maria Stenberg, Hushållningssällskapet Skaraborg