Projektet Adaptiv skogsskötsel har startat!

Skogsbruket och sättet att sköta skog är i ständig förändring. Forskning, utveckling och innovationer driver skogsbruket framåt och skapar lönsamhet i alla led, från sågverk till skogsägare.

Våra kunder är ofta skogsägare och därför är det glädjande att vi kan starta ett projekt som kan använda skötselmetoder vi använt länge samt utveckla nya skötselsätt. Dessutom kommer vi i projektet att kunna använda oss av nya sätt att mäta skog, en av dessa metoder är KATAM – en app som uppskattar skogsvolym, grundyta m.m.

Syfte
Syftet med projektet är att samverkan mellan skogsägare, rådgivare, universitet och ny teknik ska leda fram till förbättrade och mer resurseffektiva skogsskötselmetoder.

Projektets inriktning är adaptiv skogsskötsel, vilket innebär att skogsskötselåtgärder prövas och utvärderas vetenskapligt samt förbättras och anpassas efter resultat av mätningar under pågående verksamhet. Projektet fyller behovet av en smidig och fungerande uppföljning av de skötselförsök som pågår både inom skogsnäringen och på Linnéuniversitetet och SLU idag.

Exempel på skötselåtgärder kan vara olika sorters gallring, hyggesfria avverkningar, stamkvistning, gödsling, askåterföring och så vidare.

Aktiviteter
Projektet kommer inledas med fältförsök på våra fastigheter i Ingelstad samt Gamleby. När vi påbörjat insamlandet av data kommer vi bjuda in till exkursioner med forskningens rön och råd samt även erbjuda individuell rådgivning till våra kunder i detta projekt.