1. Nyckeltalsmöjligheter

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  I detta projekt är syftet att kartlägga och undersöka hinder och möjligheter för en ökad användning av nyckeltal. Projektet består av att i Holland, Tyskland och Danmark göra intervjuer med aktörer såsom banker, lantbruksföretag och lantbruksskolor för att undersöka situationen med nyckeltal och hur man arbetar med nyckeltal i dessa länder. Resultat av detta projekt kommer […]

 2. Lär mer om EKO (EKO kompetensutveckling)

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Under perioden juli 2016-september 2018 har projektet EKO kompetensutveckling genomförts i Västerbotten. Syftet med projektet var att erbjuda kompetensutveckling för att uppnå ökad effektivitet i företag som redan bedriver ekologisk produktion samt att underlätta för företag som planerar eller håller på med omläggning. Kompetensutvecklingsaktiviteternas planering och utförande har utförts i samverkan med övriga rådgivningsorganisationer verksamma […]

 3. Bakterietillförsel ökar värdet av flytgödsel – ett EIP projekt

  Publicerad |

  Projektet är pågående

  Stora mängder flytgödsel sprids på våra åkrar och tillför näring och organiskt material som förbättrar jorden. Flytgödselshantering i form av omrörning kan ta flera timmar särskilt, när gödseln innehåller mycket halm och andra växtrester, och det kan ändå vara svårt att få en homogen gödsel. Lukten gör hanteringen och spridningen av flytgödsel obehaglig för lantbrukare […]

 4. Samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för minskade fosfortransporter från jordbruksmark till ytvattendrag – fallstudie Skintan

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Detta samarbetsprojekt syftar till att genomföra tekniker och åtgärder i markanvändningen längs jordbruksån Skintan vilka kan leda till minskade transporter av fosfor från jordbruksmarken till vattendraget. Skintan är ett kustnära vattendrag som avvattnar cirka 5 500 hekar i norra Halmstad kommun, varav omkring 75 % är åkermark, som är en mycket hög andel. I den […]

 5. Ull som resurs

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  ”Ull som resurs” är ett samarbetsprojekt i Halland som skapats för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som idag destrueras. Ull har en otrolig potential. Ull är slitstark, formbar, tål höga temperaturer, är ljuddämpande och elastisk. Ull är 100% nedbrytbar och med rätt hantering en hållbar produkt. Projektet bygger […]

 6. Nordic Nature Health Hub

  Publicerad | Besöksnäring, Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Skog

  Projektet är pågående

  En nordisk virtuell verktygslåda för naturföretagare och alla som rör sig i naturen.

 7. Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Handledning för användare av webverktyget Päranäring Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling. Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Projektledare för projektet […]

 8. Lokalproducerade gödselmedel från biogasrötning

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Steg 1 receptutveckling och teknikadaptering för droppbevattning av växtmaterial Sammanfattning Tre tänkbara vegetabiliska substrat analyserades, vilka bedömdes lämpade som växtnäringskälla i droppbevattning till specialkulturer i ekologisk odling: återväxt av vitklöver efter fröskörd,  konservärtshalm och skörderester av broccoli. Samtliga material hade näringsproportioner som indikerar att biogödsel från dem bör vara intressant som gödselmedel.

 9. Nyttja skogens värden

  Publicerad | Skog

  Projektet är pågående

    Projektet ger nya skogsägare kunskaper och visar exempel åtgärder med både positiva och negativa utfall på skogsbruksåtgärder utifrån natur-, kultur- och social hänsyn. Som deltagare i projektet ska skogsägaren få en stärkt roll som förvaltare och i planeringen av åtgärder på sin fastighet.

 10. Marknadsundersökningar Mer Marknadsförd Mat

  Publicerad | Forskning och utveckling, Mat och företagande

  Projektet är pågående

  Marknadsundersökningar Här publiceras marknadsundersökningar som har gjorts av studenter från Jönköping University. Dessa marknadsundersökningar är öppna för alla att läsa och ska hjälpa dig som företagare att hitta nya affärsmöjligheter, främst kopplat till försäljning. Saknar du en specifik marknadsundersökning? Du kanske vill veta prisbilderna på nötkött i offentlig upphandling, du kanske vill veta vilka produkter […]