1. Mobil gröngödsling i ekologisk odling

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Andelen ekologiskt odlad areal ökar och tillgången på ekogodkänd gödsel är begränsad. Det är hård konkurrens om tillgängliga gödselmedel och priserna är höga. Det gör det intressant att undersöka möjligheten att kunna använda grönmassa som gödselmedel.

 2. Biogas och rötrest i ekologiska odlingssystem

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  För att undersöka potentialen i biogasproduktion och möjlighet till gödsling med rötrest i ekologisk produktion gjordes en specialstudie i det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad 2013-2014 med referenser från tidigare år och försöksplatsen i Bollerup.

 3. Åkerböna för humankonsumtion

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Det är en stor efterfrågan av bönor till humankonsumtion. Det finns olika specialiserade bönor som främst används som t.ex. bruna bönor, av typen ”Phaseolus bönor”. Dessa är odlingsmässigt relativt svårodlade och kräver varma, ganska lätta jordar för att utvecklas bra. Östergötland domineras av lerjordar och har redan en stor odling av åkerböna (Vicia Faba) som […]

 4. Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

  Publicerad | Forskning och utveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Under åren 2018-2020 utvärderar Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas. Projektet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & […]

 5. Näringsämnesbetning av sojabönsutsäde för förbättrad tillväxt – ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Sojabönan är en gröda med högt proteininnehåll och en fördelaktig proteinsammansättning, som används både som foder till djur och till humankonsumtion. Sojabönan importeras till Sverige till en stor del från Sydamerika, vilket innebär långa transporter och dålig inblick i odlingen. För att kunna utöka sojaodlingen skövlas årligen stora arealer regnskog vilket har stor effekt […]

 6. Betning av utsäde med ekologisk fågelrepellent – ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Utsäde är smakligt för fågel, tex svartfågel och duva. I fram för allt radsådda grödor såsom majs, kan skadorna bli omfattande och orsaka ett luckigt bestånd. Luckiga bestånd orsakar i sin tur en lägre skörd, ett ökat läckage av näringsämnen och ett högre ogrästryck. För att göra utsädet mindre smakligt betas konventionellt utsäde med […]

 7. Nyckeltalsmöjligheter

  Publicerad | Ekonomi, Företagsutveckling

  Projektet är pågående

  I detta projekt är syftet att kartlägga och undersöka hinder och möjligheter för en ökad användning av nyckeltal. Projektet består av att i Holland, Tyskland och Danmark göra intervjuer med aktörer såsom banker, lantbruksföretag och lantbruksskolor för att undersöka situationen med nyckeltal och hur man arbetar med nyckeltal i dessa länder. Resultat av detta projekt kommer […]

 8. Lär mer om EKO (EKO kompetensutveckling)

  Publicerad | Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Under perioden juli 2016-september 2018 har projektet EKO kompetensutveckling genomförts i Västerbotten. Syftet med projektet var att erbjuda kompetensutveckling för att uppnå ökad effektivitet i företag som redan bedriver ekologisk produktion samt att underlätta för företag som planerar eller håller på med omläggning. Kompetensutvecklingsaktiviteternas planering och utförande har utförts i samverkan med övriga rådgivningsorganisationer verksamma […]

 9. Bakterietillförsel ökar värdet av flytgödsel – ett EIP projekt

  Publicerad |

  Projektet är pågående

  Stora mängder flytgödsel sprids på våra åkrar och tillför näring och organiskt material som förbättrar jorden. Flytgödselshantering i form av omrörning kan ta flera timmar särskilt, när gödseln innehåller mycket halm och andra växtrester, och det kan ändå vara svårt att få en homogen gödsel. Lukten gör hanteringen och spridningen av flytgödsel obehaglig för lantbrukare […]

 10. Samarbete för att genomföra platsanpassade tekniker för minskade fosfortransporter från jordbruksmark till ytvattendrag – fallstudie Skintan

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Detta samarbetsprojekt syftar till att genomföra tekniker och åtgärder i markanvändningen längs jordbruksån Skintan vilka kan leda till minskade transporter av fosfor från jordbruksmarken till vattendraget. Skintan är ett kustnära vattendrag som avvattnar cirka 5 500 hekar i norra Halmstad kommun, varav omkring 75 % är åkermark, som är en mycket hög andel. I den […]