1. Gröna rum på schemat – Pedagogiska trädgårdar i förskolan och skolan

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  I drygt 20 år har Hushållningssällskapet arbetat med de populära skolträdgårdarna där elever, lärare och föräldrar tillsammans får ta hand om en trädgård. Konsumtionen av grönsaker har ökat i skolmaten och intresset för odling är stort. Vad är pedagogiska Skolträdgårdar? Skolträdgårdar är ett populärt projekt som är integrerat i skolverksamheten och ingår i den ordinarie […]

 2. Vandringsturism i Värmland

  Publicerad | Besöksnäring

  Projektet är avslutat

  Vandringsturismen är mycket stor i Europa och övriga världen, vilket innebär att den potentiella marknaden är stor. I Skottland är 20% av den totala turismomsättningen relaterad till vandringsturism. Intresset för vandringsturism i Värmland växer.

 3. Våga växa och utöka Värmländsk biodling

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Den svenska biodlingen och honungsmarknaden har en inte utnyttjad utvecklingspotential. Svensk honungsmarknad är inte tillräckligt utvecklad och detta gäller även den värmländska honungens särprägel med dess utvecklingspotential.

 4. Fiskelyftet

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är avslutat

  Fiskelyftet i Eda & Årjäng pågick under åren 2009-2013. Hushållningssällskapet tog i samarbete med 13 berörda fiskevårdsföreningar fram en färdig förvaltningsplan för vart och ett av fiskevårdsområdena.

 5. Landsbygdens framtid

  Publicerad | Landsbygdsutveckling

  Projektet är pågående

  Hur ser dina affärer ut idag, hur skulle de kunna se ut imorgon? För många företagare på landsbygden gäller det att vara snabb till förändring. Ibland behöver affärsidén ses över, för att dra nytta av nya behov från kunder och samhälle.

 6. Mjölkens framtid i Värmland

  Publicerad | Företagsutveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är avslutat

  Tror du att mjölken har en framtid i Värmland? Det tror vi!

 7. Skafferiet

  Publicerad | Besöksnäring, Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Skafferiet är en projektverksamhet som pågått i flera omgångar under senare år. Det senaste Skafferietprojektet avslutades 2013. Skafferiets övergripande mål har varit att stimulera till företagande och entreprenörskap inom småskalig livsmedelsförädling i Värmland.

 8. Rädda Flodkräftan

  Publicerad | Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Värmland driver sedan 2003 ett arbete med att bevara och utveckla flodkräftbestånden i Dalsland, Dalarna, Värmland och Västmanland. Målsättningen är att förstärka/bevara flodkräftbestånden, att man skall fiska flodkräftor och hindra ytterligare spridning av signalkräftor och kräftpest. Vårt arbete utgår från ”Åtgärdsprogrammet för bevarande av flodkräfta”.

 9. Hushållningssällskapets klimat och hållbarhetsprojekt

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Projektet kan ses som en förstudie inför tillämpade försök med syfte att möjliggöra långsiktigt hållbara lantbruksföretag på Sydsvenska höglandet. Hållbarheten ska nås genom att man på gårdsnivå bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen, begränsad klimatpåverkan, ett rikt odlingslandskap och ingen övergödning, samtidigt som lönsamhet och konkurrenskraft stärks. För att erhålla nödvändiga kunskaper ska Rådde […]