1. Biogas – Utvecklingsprojekt

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Restprodukter från jordbruket, t.ex. gödsel, och från andra sektorer i samhället kan i en biogasanläggning förädlas till drivmedel, el och värme.

 2. Nya affärer med energigräset rörflen

  Publicerad | Energi, Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Nu utvecklar vi affärer för energigräset rörflen –en betydelsefull råvara i den gröna samhällsomställningen! Miljö- och klimatnyttor, nya affärer, mer odling på överskottsmarker och en aktiv medverkan i samhällets omställning till en grön och biobaserad ekonomi sätts i fokus under projektperioden 2013-2014.

 3. Utvärdering av biogasanläggningar

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Hushållningssällskapet ska under åren 2011-2014 utvärdera biogasanläggningar på gårdsnivå över hela Sverige. Cirka 30 gårdsbiogasanläggningar ska utvärderas när det gäller ekonomi, teknik, substrathantering och rötresthantering.

 4. Etableringstekniker i rörflen

  Publicerad | Energi, Forskning och utveckling

  Projektet är avslutat

  Rörflen har stor potential som energigröda, och en förväntad ökning av odlingsareal i olika delar av landet ställer stora krav på en anpassad etableringsteknik för olika jordarter och under olika klimatförutsättningar.

 5. Höstgödsling i ekologisk timotejfrövall

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Vi vill undersöka hur kvävegödslingen till timotejfrövallar av olika ålder ska fördelas mellan höst och vår i ekologisk produktion.

 6. Inverkan av stallgödsel på betcystnematoden

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Vi utvecklar en modell för växtföljdplanering i sockerbetsodlingen, som är baserad på forskningsresultat om både saneringseffekt av mellangröda och odling av toleranta sorter.

 7. Mangan och zink kan minska angreppen av rotröta i rödklöver under fältförhållanden (2014)

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är pågående

  Vi vill undersöka effekten av mangan- och zinktillförsel på utvecklingen rotröta i rödklöver under fältförhållanden. Vi vill också undersöka om upptag av mikronäring i rödklöver odlad i renbestånd skiljer sig från rödklöver samodlad med timotej vid tillförsel av mangan och zink.

 8. Livsmedel i Kvarken/ Qvarkenfood

  Publicerad | Mat och företagande

  Projektet är avslutat

  Syftet med projektet är att utveckla livsmedelsbranschen inom regionen. De unika förutsättningar som finns ska tas tillvara för att producera livsmedel av hög kvalitet. Med hjälp av projektet ska kunskapen om de regionalt producerade livsmedlen öka inom livsmedelshandeln, storhushållen/restaurangerna och hos konsumenterna.

 9. Rörflen i Skogslandet

  Publicerad | Energi

  Projektet är avslutat

  Genom att praktiskt prova, utforska och visa på hur energigräset rörflen kan fungera småskaligt och kommersiellt i hela värdekedjan, från odling till slutanvändare, har ett demonstrations- och forskningsområde samt kunskapscentrum av nationellt intresse etablerats.