1. Droppbevattning i grönsaksodling

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Ny bevattnings- och gödselteknik i grönsaksodling. Projektet kommer att utföras hos två odlare i södra Sverige i kulturerna morot och lök (Mariannes farm och Almhaga). I försöket kommer standardgödsling och standardbevattning att jämföras med en innovativ lösning med dropp och näringsbevattning.

 2. Handbok; Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

  Publicerad | Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är avslutat

  Skriv ut handboken; Grönsaksodling i tunnel – en handbok för ökad tillväxt » Under 2018 gjordes en litteratur- och intervjustudie med fokus på tunnelodlade grönsaker. Litteraturstudien bygger främst på referenser och erfarenheter från olika områden i världen som kan vara tillämpbara för svenska förhållanden.

 3. Humleodlarförening i Östergötland

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Projektets mål är att skapa ett nätverk för kunskapsspridande om humleodling för att kunna utveckla den svenska humleodlingen. Hushållningssällskapet driver idag ett humlesortförsök som bidrar till ökad kunskap om humlesorter som passar att odla i Östergötland.

 4. Mobil gröngödsling i ekologisk odling

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Andelen ekologiskt odlad areal ökar och tillgången på ekogodkänd gödsel är begränsad. Det är hård konkurrens om tillgängliga gödselmedel och priserna är höga. Det gör det intressant att undersöka möjligheten att kunna använda grönmassa som gödselmedel.

 5. Biogas och rötrest i ekologiska odlingssystem

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  För att undersöka potentialen i biogasproduktion och möjlighet till gödsling med rötrest i ekologisk produktion gjordes en specialstudie i det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad 2013-2014 med referenser från tidigare år och försöksplatsen i Bollerup.

 6. Åkerböna för humankonsumtion

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Det är en stor efterfrågan av bönor till humankonsumtion. Det finns olika specialiserade bönor som främst används som t.ex. bruna bönor, av typen ”Phaseolus bönor”. Dessa är odlingsmässigt relativt svårodlade och kräver varma, ganska lätta jordar för att utvecklas bra. Östergötland domineras av lerjordar och har redan en stor odling av åkerböna (Vicia Faba) som […]

 7. Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

  Publicerad | Forskning och utveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Under åren 2018-2020 utvärderar Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas. Projektet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & […]

 8. Näringsämnesbetning av sojabönsutsäde för förbättrad tillväxt – ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Sojabönan är en gröda med högt proteininnehåll och en fördelaktig proteinsammansättning, som används både som foder till djur och till humankonsumtion. Sojabönan importeras till Sverige till en stor del från Sydamerika, vilket innebär långa transporter och dålig inblick i odlingen. För att kunna utöka sojaodlingen skövlas årligen stora arealer regnskog vilket har stor effekt […]

 9. Betning av utsäde med ekologisk fågelrepellent – ett EIP gruppbildningsprojekt

  Publicerad | Fältförsök, Växtodling

  Projektet är pågående

    Utsäde är smakligt för fågel, tex svartfågel och duva. I fram för allt radsådda grödor såsom majs, kan skadorna bli omfattande och orsaka ett luckigt bestånd. Luckiga bestånd orsakar i sin tur en lägre skörd, ett ökat läckage av näringsämnen och ett högre ogrästryck. För att göra utsädet mindre smakligt betas konventionellt utsäde med […]