1. Biokol i mark

  Publicerad | Certifiering, Forskning och utveckling, Klimat, Landsbygdsutveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

    Hushållningssällskapet Sjuhärad kommer att skapa världens första kolsänksrätter med biokol inom projektet ”Biokol i mark”. Projektet planeras att genomföras under tre år med start under 2019. Syftet är att skapa kolsänkor som hjälper till att minska mängden växthusgaser (som till exempel koldioxid) i atmosfären och istället använda kolet till att berika jordbruksmark. Projektet kommer […]

 2. Odla för nyttodjur

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö, Växtodling

  Projektet är pågående

  Fler och fler intresserar sig för att odla blomremsor med pollen- och nektarproducerande växter för att gynna nyttodjur som pollinerande insekter och naturliga fiender till skadegörare. För att öka kunskapen om vilka växtarter som gynnar vilka nyttodjur, och hur de ska odlas, startar nu ett arbete med att samla kunskapen i en handbok. I projektet […]

 3. Förbättrad vattenkvalitet inom kustnära mindre avrinningsområden i södra Halland och nordvästra Skåne.

  Publicerad | Forskning och utveckling, Naturvård, vatten och miljö

  Projektet är pågående

  Anläggandet och återskapandet av multifunktionella våtmarker och integrerade skyddszoner är effektiva åtgärder för att minska näringsläckage, speciellt i jordbrukslandskap. Detta för att en ökad vattenhållande förmåga av landskapet minskar risken för översvämningar och därmed erosion samt ursköljning av näringsämnen, samt ger andra ekosystemtjänster förutom näringsrening. Projektet syftar till att, tillsammans med markägare, identifiera gårds-specifika lösningar […]

 4. Minskade miljö- och arbetsmiljöeffektervid användning av kemiska växtskyddsmedel i växthus

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Kemikalieläckage från växthus är fortfarande en aktuell fråga. Vid all användning av kemikalier finns det en risk för att läckage uppstår. Helt slutna system är svårt att uppnå även om man har recirkulering av sitt bevattningsvatten. Sedan en tid tillbaka finns dessutom ett lagkrav på att påfyllnaden av växtskyddsmedel inte får ske hårdgjord yta utan […]

 5. Klimatstyrning som integrerad växtskyddsmetod i växthus

  Publicerad | Forskning och utveckling, Grönsaker, bär och frukt

  Projektet är pågående

  Att klimatet i växthuset har stor betydelse för svampangrepp är väl känt och reglering av fuktigheten sker i alla odlingar. Men att klimatet även är helt avgörande för effekten av nyttodjuren är det få odlare som utnyttjar fullt ut. Klimatet i växthus ska naturligtvis i första hand se till att optimeras utifrån plantornas tillväxt. Genom […]

 6. Humleodlarförening i Östergötland

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Projektets mål är att skapa ett nätverk för kunskapsspridande om humleodling för att kunna utveckla den svenska humleodlingen. Hushållningssällskapet driver idag ett humlesortförsök som bidrar till ökad kunskap om humlesorter som passar att odla i Östergötland.

 7. Mobil gröngödsling i ekologisk odling

  Publicerad | Forskning och utveckling

  Projektet är pågående

  Andelen ekologiskt odlad areal ökar och tillgången på ekogodkänd gödsel är begränsad. Det är hård konkurrens om tillgängliga gödselmedel och priserna är höga. Det gör det intressant att undersöka möjligheten att kunna använda grönmassa som gödselmedel.

 8. Biogas och rötrest i ekologiska odlingssystem

  Publicerad | Fältförsök, Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  För att undersöka potentialen i biogasproduktion och möjlighet till gödsling med rötrest i ekologisk produktion gjordes en specialstudie i det långliggande odlingssystemförsöket i Önnestad 2013-2014 med referenser från tidigare år och försöksplatsen i Bollerup.

 9. Åkerböna för humankonsumtion

  Publicerad | Forskning och utveckling, Växtodling

  Projektet är avslutat

  Det är en stor efterfrågan av bönor till humankonsumtion. Det finns olika specialiserade bönor som främst används som t.ex. bruna bönor, av typen ”Phaseolus bönor”. Dessa är odlingsmässigt relativt svårodlade och kräver varma, ganska lätta jordar för att utvecklas bra. Östergötland domineras av lerjordar och har redan en stor odling av åkerböna (Vicia Faba) som […]

 10. Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas

  Publicerad | Forskning och utveckling, Landsbygdsutveckling, Lantbruksdjur

  Projektet är pågående

  Under åren 2018-2020 utvärderar Hushållningssällskapet Sjuhärad användandet av biokol i djupströbädd och rötning av djupströbädd behandlad med biokol för att minska avgången av ammoniak och växthusgaser inom svensk nötköttsproduktion som är klimatmässigt och ekonomiskt konkurrenskraftig samtidigt som djurens välfärd beaktas. Projektet sker i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, Emåmejeriet, AKEMA AB och Biokraft & […]