Projekt ska höja statusen på Trönningeån

Trönningeån är i behov av förbättringar. Med projektet LIFE-GOODSTREAM hoppas Hushållningssällskapet Halland få bukt på problemen och att Trönningeån når god ekologisk status.

Trönningeån är en relativt typisk jordbruks-å som har sin källa i Knorrasjön och sitt utlopp i Natura2000-området Fylleån söder om Halmstad. I dagsläget är ån drabbad av för höga fosforhalter, vandringshinder samt återkommande översvämningar, vilket Hushållningssällskapet vill åtgärda i miljö- och naturvårdsprojekt LIFE-GOODSTREAM som man driver i samarbete med Länsstyrelsen i Halland och Halmstads kommun.

För att Trönningeån ska nå god ekologisk status är målet att sänka fosforhalterna från nuvarande 79 µg/l till högst 50 µg/l berättar John Strand som är projektledare på Hushållningssällskapet.

– Höga fosforhalter innebär övergödning av vattendraget eftersom tillväxt av alger i sötvattensmiljöer oftast begränsas av just fosfor. En förhöjd produktion av alger leder till en mängd problem för övriga organismer som till exempel syrebrist och dåligt siktdjup. Ökad täckning av påväxtalger konkurrerar även ut andra växter i ån.

– Vi planerar också för att ta bort det sista vandringshindret som i dagsläget stoppar fisk och andra djur från att vandra längs hela ån. Genom att ta bort vandringshindret öppnar man alla delar av ån för alla organismer, säger han.

Fokus på anläggningsåtgärder

Projektet kommer lägga stort fokus på anläggningsåtgärder längs ån för att minska transporten av näringsämnen.

– Den näring som transporteras i bäckar och vattendrag påverkar inte bara vattendraget i sig, utan når så småningom havet vilket leder till övergödning där också. För att minska dessa transporter planerar vi åtgärder för att hindra läckage från åkermark, skogsmark och hårdgjorda ytor att nå vattendraget. Det gör vi genom att anlägga exempelvis våtmarker och integrerade skyddszoner som tar hand om de läckande näringsämnena innan de når vattendragen, säger John Strand.

John Strand poängterar att alla åtgärder sker i nära samarbete med markägarna och att deltagande givetvis är frivilligt.
– Responsen hittills har varit positiv vilket vi är mycket glada över. Natur- och miljöintresset är stort.

Projektet löper under sex år med avslut i september 2021. Budgeten är cirka 20 miljoner kronor och finansieras av EU, Havs- och Vattenmyndigheten samt av de tre deltagande partnerorganisationerna.

För mer information kontakta:

Hushållningssällskapet Halland:
John Strand, Senior projektledare, Fil Dr, 070-84 38 218
Annika Bergman, Vd, 073-976 38 59

Halmstad Kommun:
Elinor Waldemarsson, 072-58 76 963

Länsstyrelsen Halland:
Elisabeth Thysell, 010-22 43 366
Johan Lundgren, 070-30 15 336

spons goodstream