Prisade lantbrukare i Dalarna!

 

Den 6 maj höll Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg årsmöte på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik. Ett 40-tal ombud och medlemmar anslöt sig till mötet och hälsades välkomna av ordförande Björn Brink.

Förutom sedvanliga förhandlingar togs beslut om två skrivelser till Hushållningssällskapens Förbund, den första gällde en efterlysning av en nationell medlemsstrategi och den andra en vädjan om att utreda de socioekonomiska konsekvenserna som rovdjuren utgör på landsbygden och för lantbruket. Mötesordförande Joanna Stridh lotsade oss med säker hand genom möte.

Flera centralt ordnade aktiviteter så som resor och mässresor står på medlemmarnas önskelista. Det framkom också önskemål om att Hushållningssällskapet engagerar sig och värnar om den småskaliga vattenkraften. Livsmedelsstrategin och hur vi kan vara delaktiga där var en annan fråga.

Förvaltningsutskottet ombads att kontakta lokala hushållningssällskap för att etablera en fadderverksamhet. Ett önskemål var att ledamöterna kontaktar sina lokala sällskap ett par gånger per år.

Förvaltningsutskottet presenterade sin hemläxa gällande Medlemsutveckling från förra årsmötet. Medlemskapet diskuterades, många anser att medlemskapet bygger på gemenskap inte affärer. Förvaltningsutskottet har för avsikt att arbeta fram en värvningsfolder, samt att under hösten göra en webbenkät. De lokala sällskapen ombads att hjälpa till att förmedla medlemmarnas e-postadresser till kansliet.

Söderala-Mo berättade att de har en sluten grupp på Facebook, mycket av styrelsearbetet sker den vägen. De anser också att personliga kontakter är viktigast när det gäller värvning av nya medlemmar.

Lima-Transtrand upplyste oss andra att det har nya medlemmar som en stående punkt på sin dagordning vid sina möten. Det har varit ett framgångsrikt koncept!

Mötet avslutades med utdelning av stipendier.

Malin Sundin tilldelades stipendium ur Johan Erikssons minnesfond med diplom, 5 000 kr och ett aktivt lantbruksmedlemskap för 2017.

Olle Bergfors tilldelades stipendium ur Makarna Lundins minnesfond för fiskets främjande med 5 000 kr och ett aktivt lantbruksmedlemskap för 2017.

Ur Kungsmanslisa Danielsdotters fond gavs stipendium om 4 000 kr, diktsamling och ett aktivt lantbruksmedlemskap för 2017 till:

Märta Persson

Viola Johansson

Annika Simm Eriksson

Efter mötet berättade Lars Åkesson, lärare vid lantbruksprogrammet, om skolan och dess verksamheter. Han berättade också om Återtaget, som gjort kommunen i princip självförsörjande på vissa råvaror.

Till ett annat år fanns önskemål om mikrofon/hörslinga.

Fler bilder finns på Facebook.