Storsatsning på skog i Västra Götaland

Genom ett nytt samverkansprojekt, Arena Skog, satsas 16 miljoner på att öka affärsmöjligheterna för Västra Götalands skogsägare och skogsföretag. Gröna Klustret Nuntorp kommer tillsammans med Hushållningssällskapet Västra, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) att leda arbetet för att stärka konkurrenskraften hos skogsägare och andra skogsföretag och vidareutveckla skogens många värden. Målet är att Arena Skog blir ett bestående samarbete mellan skogsföretag, forskare, science parks och offentlig sektor.

I Västra Götaland omsätter skogsnäringen årligen ca 32 miljarder SEK och sysselsätter mer än 7000 personer. Ca 80 % av länets skogsmark ägs av enskilda skogsägare. Många företagare i länet har skogen som bas exempelvis skogsentreprenörer, träförädlings-, skogsskötsel- och besöksnäringsföretagare. Skogen har också stor betydelse för friluftsliv, kultur och den biologiska mångfalden. Projektet Arena Skog kommer samla dessa intressen för att kunna fortsätta utveckla skogen till nytta för många.

  • Vi har förberett den här satsningen under flera års tid tillsammans med skogsägare, andra skogsföretag men också med kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Park, LRF, Johanneberg Science Park och Skogsstyrelsen, säger Carin Alfredsson, verksamhetsledare vid Gröna Klustret Nuntorp.

Runt skogen kretsar idag flera olika intressen och utvecklingsprocesser. Här finns bland annat den gröna omställningen för att fasa ut fossilt baserade råvaror som ger helt nya möjligheter. Här finns också flera målkonflikter där intressen ställs mot varandra. Enskilda skogsägare och små skogsföretag i Västra Götaland är helt nödvändiga för utvecklingsarbetet. Det är skogsägaren som till slut ska fatta besluten om sin skog och till vad och hur den ska användas. I Arena Skog är därför fokus på skogsägare och företag nära knutna till dessa. I detta sammanhang är det också av betydelse att Arena Skog kommer att utgöra en neutral part – utan egna affärsmässiga intressen i skogen.

  • Det är en styrka att vi kommer att arbeta i hela Västra Götaland och att vi också har med oss många olika slags företag och representanter för skogsnäringen och utveckling. Det behövs för att hitta nya lösningar på problem och utveckla nya affärsmöjligheter, säger Jonas Bodenhem, VD Hushållningssällskapet Sjuhärad och Viktoria Bawelin, vice VD Hushållningssällskapet Västra

Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag men också etablera forskning utifrån de specifika utmaningar som finns i länet, ska satsningen både höja kunskaper hos företagare och skapa ny kunskap. I satsningen ingår bland annat att starta upp ett större årligt skogsevent i Västra Götaland.

  • Tillsammans kommer vi arrangera utbildningar, fältbesök, och seminarier inom skogens alla delar och här kommer SLU:s expertkunskaper att vara ett viktigt element för att öka kunskapsnivån inom skogssektorn säger Henrik Böhlenius, samverkanslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Finansiering:
Arbetet med Arena Skog sker med stöd från EU:s regionalfond Västsverige, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt med insatser från skogsföretag.

Kontaktperson pressinfo:
Peter Eriksson, Gröna Klustret Nuntorp, verksamhetsutvecklare, 073-0755600

Projektets parter och kontaktpersoner:

Gröna Klustret Nuntorp - Carin Alfredsson, verksamhetsledare, 073-6614332
Hushållningssällskapet Västra – Viktoria Bawelin, vice VD 0511-248 82
Hushållningssällskapet Sjuhärad – Jonas Bodenhem, VD, 0325-618 610
Sveriges Lantbruksuniversitet – Henrik Bölenius, samverkanslektor inom skog, 040-415178