Metanförlusterna styr biogasproduktionens klimatpåverkan

Inom projektet Minskade metanemissioner från lantbruksbaserad biogasproduktion har man tittat närmare på tre områden som kan ge höga metanutsläpp. Nämligen metanslip genom kraftvärmeenhet, underhåll och reparation av biogasreaktor och samlagring av rötad och orötad gödsel. Dessa områden var dåligt belysta sedan tidigare för svenska förhållanden.

Biogasproduktionens klimatpåverkan styrs till mycket stor del av metanförlusterna i hela biogassystemet. Det är särskilt relevant för gödselbaserad biogasproduktionen där metan utgör de allra mesta växthusgasutsläppen och gödselgasstödet motiveras med att rötning minskar emissionerna från stallgödselhanteringen.

Underhåll och reparationer

Under projektet har man intervjuat ägare till gårdsbiogasanläggningar för att ta del av deras erfarenheter från underhåll och reparation av biogasreaktorer. För några år sedan var det vanligt att reaktorerna behövde öppnas och tömmas helt på grund av problem med omrörare, sedimentation och svämtäcke i reaktorn. Många problem bottnade i under- och feldimensionerad omrörning.

– Idag har man i hög grad lärt sig förebygga och byggt bort problemen. Nu kan underhåll ofta genomföras genom att sänka gödselnivån i reaktor och utan att öppna reaktorerna förklarar Maria Berglund, projektledare och klimatexpert.

Baserat på intervjuerna beräknades potentiella metanemissioner i samband med underhåll och reparation av rötkammare.

– Till exempel kan vi se att ett långa stopp med öppna reaktor och mellanlagring av rötkammarinnehållet ger betydligt högre metanemissioner än ett kort uppehåll där gödselnivån i reaktorn sänks och reparationen görs utan att taket öppnas, berättar Maria Berglund.

Fler försök

Under projektets gång har man också mätt metanslipet från nio kraftvärmeenheter på gårdsbiogasanläggningar. Metanslipet var i genomsnitt 1,5 % av ingående metan, men att spridningen var stor (från 0,5 % till 5–6 % metanslip).

– Det är viktigt att följa leverantörens rekommenderade intervall för service och underhåll av gasmotorerna. Mätningar direkt före och direkt efter service på en motor visade att metanslipet minskade med 20 % från en dag till en annan, berättar Maria Berglund.

Även ett rötningsförsök med blandningar av nötflyt-, fjäderfä- och rötad biogödsel genomfördes. Detta för att efterlikna möjliga metanemissioner från sommarlagring av biogödsel som blandas med färsk orötad gödsel. Resultaten visade metanemissionerna kan öka kraftigt när biogödsel blandas med färsk gödsel istället för att biogödseln och orötad flytgödsel lagras separat.

Kontakt

Maria Berglund, projektledare och klimatexpert
Telefon: 035-465 22
E-post: maria.berglund@hushallningssallskapet.se