Effektiva temperaturåtgärder för att minska metan- och ammoniakemissioner från flytgödsellager

Det läggs allt större fokus på att genomföra åtgärder för att minska emissioner av växthusgaser och ammoniak från jordbruket. Det är dock svårt och kostsamt att mäta emissionerna från gödsellager. I ett nyligen avslutat projekt har man undersökt vilka åtgärder lantbrukare kan vidta för att kostnadseffektivt hålla nere temperaturen i gödsellager och därmed minska emissionerna av metan och ammoniak från flytgödsellager.

Vi vet att temperaturen i gödseln är en av de viktigaste faktorerna som driver metanavgången från flytgödsellager (gäller både obehandlad och rötad gödsel), och att temperaturen även påverkar ammoniakavgången. Det är enklare att mäta temperaturen än emissionerna, och det går även att modellera hur temperaturen i gödseln påverkas av väder, påfyllnads- och tömningsmönster och lagrets utformning.

Resultat från studien

  • Temperaturen påverkar både metan- och ammoniakemissionerna, fast på olika sätt. Ammoniakemissionerna styrs av temperaturen i ytan, medan metanemissionerna styrs av temperaturen i hela gödselvolymen.
  • Temperaturen i gödsellagren följer lufttemperaturen, fast lite fördröjt och utslätat.
  • Det är bättre med ett djupt och smalt lager som är svalare sommartid och som dessutom har mindre yta vilket minskar ammoniakemissionerna ytterligare.
  • Tak är en bra ammoniakåtgärd, men ingen metanåtgärd: Metan bildas oavsett om gödseln är täckt eller inte.
  • Skuggning har ingen tydlig effekt på temperaturen i hela gödselvolymen, men skulle kunna påverka ytan: Lägre temperatur i ytan kan minska ammoniakemissionerna, men har ingen avgörande betydelse för metanproduktionen.

På vår webb kan du ta del av alla resultat:

  • Faktablad om temperaturen i flytgödsellager
  • Faktablad om växter kring gödselbrunnen
  • Rapport om temperaturen i flytgödsellager

Läs mer om projektresultaten på hushallningssallskapet.se

Finansiering

Projektet pågick 2020-2023 och var ett samarbete mellan Hushållningssällskapet Halland och RISE. Projektet finansierades av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Bertebos Stiftelse.

Kontakt

Maria Berglund, klimatspecialist
E-post: maria.berglund@hushallningssallskapet.se
Telefon: 035-465 22