Personuppgiftspolicy, fullständig

dina kontakter med oss i Hushållningssällskapet behandlar vi personuppgifter om dig. I Hushållningssällskapets personuppgiftspolicy har vi sammanställt hur vi använder informationen vi har om dig och hur vi arbetar för att skydda din integritet i enlighet med GDPR. Du kan också läsa hur du kan gå till väga om du vill veta vilken information vi har om dig. Hushållningssällskapet är mån om din personliga integritet och har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.


1. Generellt om personuppgifter i Hushållningssällskapet

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om dig är den part inom Hushållningssällskapet som du har ingått avtal med eller annars lämnat personuppgifter till, eller som har erhållit personuppgifter om dig från tredje part, exempelvis din arbetsgivare.

Parterna inom Hushållningssällskapet har också gemensamma kund- och medlemsregister med uppgifter om dig, så kallad Basinfo, bestående av personnummer, medlemsnummer, namn, kontaktuppgifter och uppgifter om dina engagemang och förtroendeuppdrag inom Hushållningssällskapet och vilket gille, sällskap och/eller distrikt du tillhör. Behandlingar sker bland annat för automatisk adressuppdatering, samordning av bolagens information, jävsprövning, utveckling av produkter och tjänster, rådgivning och marknadsföring till dig. För behandlingar i gemensamma kundregister är bolag inom Hushållningssällskapet gemensamt personuppgiftsansvariga. Parterna inom Hushållningssällskapet har därför upprättat ett så kallat datadelningsavtal.

Vilka de personuppgiftsansvariga parterna är inom Hushållningssällskapet hittar du här.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter, exempelvis kontaktuppgifter, personnummer (även org.nr för enskild firma), fastighetsbeteckning, kundnummer etc. Även bilder (foton) och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer. Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift men för en enskild firma är personnumret en personuppgift. Alla former av åtgärder med personuppgifter är personuppgiftsbehandling, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Varifrån hämtar Hushållningssällskapet dina personuppgifter?

Huvuddelen av de personuppgifter vi samlar in från dig kommer direkt från dig när du tecknar avtal med Hushållningssällskapet eller genereras i samband med att du använder våra tjänster, exempelvis inom rådgivningen.

Vi hämtar även viss information från allmänt tillgängliga informationstjänster. Exempel på̊ uppgifter som vi hämtar från allmänt tillgängliga informationstjänster är namn och kontaktuppgifter. Vi kan även hämta in uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Var behandlar Hushållningssällskapet dina personuppgifter?

Som utgångspunkt kommer Hushållningssällskapet att behandla alla personuppgifter inom EU/EES och inte överföra några personuppgifter till ett tredje land, dvs. utanför EU/EES.

För det fall det någon gång skulle uppstå en situation där personuppgifter måste överföras till ett tredje land ansvarar Hushållningssällskapet för att det finns lagligt stöd för överföringen i gällande dataskyddslagstiftning och kommer att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna personuppgiftspolicy. Detta kan inkludera, bl.a. att:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Hushållningssällskapet har inhämtat ditt uttryckliga samtycke till överföringen; eller att
 • Hushållningssällskapet har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna.

Du har i sådana situationer rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta oss.

Kommer Hushållningssällskapet att dela dina personuppgifter med någon?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde eller ett företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det är endast om det är nödvändigt som vi delar dina uppgifter med ett personuppgiftsbiträde och det är noga reglerat i avtal hur dina uppgifter får behandlas. Personuppgiftsbiträden garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig då bland annat att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Bland annat hjälper våra personuppgiftsbiträden oss med betallösningar, transporter, marknadsföring, kommunikation, rekrytering, utveckling av nya produkter/tjänster, ID-kontroller, BankID och IT-tjänster.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. I det fallet är vi inte ansvariga för hur de behandlar dina personuppgifter utan det är deras personuppgiftshantering och integritetspolicy som gäller. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är statliga myndigheter (polis, Skatteverket, Jordbruksverket, Kronofogden, med mera), försäkringsbolag, företag som ombesörjer allmänna varutransporter och företag som erbjuder betallösningar. Därtill i enlighet med kundens instruktion, kundens försäkringsbolag, bank, inkassobolag, revisorer utifrån kundens behov. I vissa fall kan det också vara banker och inkassoföretag för att tillvarata Hushållningssällskapets intressen.

Därutöver kan personuppgifter om dig lämnas ut till myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag. I samband med tvister och andra förfaranden för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan personuppgifter också komma att lämnas ut till domstolar, nämnder eller motparter. Uppgifter kan även lämnas ut till borgenärer med panträtt i försäkrad fast egendom eller tomträtt.

2. Personuppgiftsbehandling på olika nivåer

3. Basinfo

Vilka personuppgifter samlar Hushållningssällskapet in och för vilket ändamål för dig som kund, partner och/eller medlem?

Vi erbjuder rådgivning, produkter och andra tjänster inom Hushållningssällskapets verksamhet. I ett första steg behöver vi samla in en del grundläggande information om dig som person eller om ditt företag för att kunna identifiera dig och/eller ditt företag. Beroende på om du handlar produkter hos oss, beställer ett digitalt nyhetsbrev, är medlem hos oss, samarbetspartner eller helt enkelt vill ha hjälp med en rådgivning behöver vi hantera dina personuppgifter. Personuppgifterna är nödvändiga för ingående eller fullgörande av avtal med oss i Hushållningssällskapet. Vi hanterar bara de personuppgifter som behövs för att på bästa sätt bemöta dig som kund och/eller medlem. De personuppgifter som behandlas är exempelvis namn, kontaktuppgifter, personnummer (tillika organisationsnummer för enskild firma), medlemsnummer, uppgifter om dina engagemang och förtroendeuppdrag inom Hushållningssällskapet och vilket gille, sällskap och /eller distrikt du tillhör. Köper du produkter av oss kan vi även behöva samla in betalningsinformation, kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, betalningshistorik och order- och leveransinformation (till exempel artiklar, antal, pris, val av utlämningsställe, ordernummer, kolli-ID).

4. Kundrådgivning

Vilka personuppgifter samlar Hushållningssällskapet in och för vilket ändamål för dig som anlitat någon av våra rådgivare?

Vi vill ge dig den bästa rådgivningen varav vi behöver samla in en del personuppgifter i samband med den tjänst vi utför. Beroende på tjänst så är det olika personuppgifter vi behöver samla in.

Förutom ovan angiven Basinfo så behöver vi samla in fler personuppgifter kopplade till den tjänst vi utför. Personuppgifterna är nödvändiga för ingående eller fullgörande av avtal med oss i Hushållningssällskapet, dvs. vårt avtal med dig om lämnande av tjänster. De personuppgifterna som behandlas i ett rådgivningsärende kan vara fastighetsbeteckning, innehav av fastigheter, registrerade bilar, skatteuppgifter och andra ekonomiska uppgifter, betalningsinformation, kontonummer, kontoinformation och faktureringsuppgifter etc. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du har lämnat vid dina kontakter med oss. Vi kan även komma att behandla personuppgifter kopplade till kundärendet i sig, dvs uppgifter om närstående, motpartsombud, skiljemän, domare, konsulter, vittnen, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalsparter eller liknande.

5. Rekrytering

Vilka personuppgifter samlar Hushållningssällskapet in och för vilket ändamål för dig som är med i en rekryteringsprocess?

När du söker en tjänst hos oss i Hushållningssällskapet behöver vi hantera dina personuppgifter. I samband med att du anmäler ditt intresse och skickar in ansökan samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter och hanterar dessa tills det att processen är över eller rimlig tid därefter. För att vi skall kunna hantera en rekryteringsprocess så behöver vi registrera den sökande, hantera cv och personligt brev för att sedan göra ett urval av kandidater. De personuppgifter vi kan komma att behöva behandla är namn, kontaktuppgifter, cv (inkl. eventuellt foto) och de personuppgifter som kan förekomma i ett personligt brev.

6. Övriga situationer

Finns det andra situationer då Hushållningssällskapet samlar in personuppgifter om dig som kund och/eller medlem?

Hushållningssällskapet hanterar bara dina personuppgifter när det är nödvändigt. För att vi skall kunna hantera alla de förpliktelser som åligger oss samt motverka brott och missbruk kopplat till Hushållningssällskapet behöver vi hantera dina uppgifter. Exempelvis kan det röra köp- och användargenererade data (till exempel klick- och besökshistorik), personnummer, data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t.ex. språkinställning, IP-adress, etc.

Du som är i kontakt med Hushållningssällskapet på ett eller annat sätt, genom olika typer av affärs- eller intresserelationer, har samma rättigheter som alla andra. I den mån Hushållningssällskapet behandlar personuppgifter så registreras endast nödvändiga personuppgifter för väl genomtänkta ändamål i respektive fall och i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Oftast rör det sig om namn och kontaktuppgifter.

7. För vilka syften och ändamål behandlar vi personuppgifter?

Hantera offerter, avtal, rådgivningen i sig och ansökningar

Fullgöra och administrera avtal – exempel

 • Samla in, registrera och administrera de uppgifter som behövs för avtalet
 • Inhämta kreditupplysning för att bedöma kreditvärdighet
 • Uppdatera uppgifter som folkbokföringsadress
 • För att administrera vår kundrelation med dig, däribland ge dig information och sköta fakturering
 • Hantera insättningar och uttag på bankkonto
 • Svara på dina frågor via webbformulär, telefon eller chatt

Vidta åtgärder som begärts innan avtal tecknats – exempel

 • Registrera de uppgifter som behövs för att lämna offert
 • Inhämta kreditupplysning för att bedöma kreditvärdighet
 • Samla in, kontrollera och registrera de uppgifter som behövs för att ingå avtal
 • Förbereda och genomföra rådgivning till dig om våra produkter och tjänster

Ge dig som kund den bästa rådgivningen – exempel

 • Samla in information i ditt ärende från dig beroende på vad rådgivningen innefattar
 • Inhämta personuppgifter från andra källor som kan vara nödvändiga, till exempel Skatteverket, försäkringsbolag och Jordbruksverket

Behandla din ansökan – exempel

 • Samla in och registrera de uppgifter som behövs för att påbörja en ansökningsprocess
 • Hantera cv och personligt brev

Följa lagar och förordningar

Uppfylla krav enligt gällande lag eller författning – exempel

 • Åtgärder för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering
 • Rapportera till myndigheter, både svenska och utländska

Behandlingar som grundas på intresseavvägning

Kunna erbjuda dig anpassade produkter och tjänster – exempel

 • Ge en helhetsbild av dina engagemang inom Hushållningssällskapet
 • För marknadsföringsändamål, däribland marknadsföring via e-post och sms/mms (som du kan välja bort via en länk i varje utskick).
 • Direktmarknadsföring kan i viss mån vara anpassad för dig baserad på ett fåtal parametrar, som till exempel ditt lantbruks storlek och vad du producerar.
 • Marknads- och kundanalyser, i vissa fall inklusive profilering. För att analysera och gruppera våra kunder efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla relevant och anpassad information, annonser och erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala tjänster från Hushållningssällskapet, eller från andra affärer som gjorts med Hushållningssällskapet, samkörs för detta ändamål.
 • Ta fram statistiska underlag för vår rådgivning, till exempel för att ta fram (avidentifierad) statistik över användningen av våra digitala tjänster.
 • För att tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla våra digitala tjänster och den plattform som används för att tillhandahålla dessa samt i förekommande fall dela dina uppgifter till externa parter, till exempel rådgivare efter din begäran.

Förbättra våra produkter och tjänster – exempel

 • Utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, både befintliga och nya
 • Utveckla och testa våra system för att hantera våra produkter och tjänster på ett säkert och effektivt sätt
 • Genomföra kundundersökningar

Förhindra bedrägerier – exempel

 • Förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Det kan innebära kontroller i offentliga register och att samarbeta med myndigheter.

 

8. Vilka rättsliga grunder använder vi för vår personuppgiftsbehandling?

Fullgörande av avtal

Behandlingen av personuppgifter om dig är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås. Se exempel på behandlingar under ”Hantera offerter, avtal, rådgivningen i sig och ansökningar”.

Rättslig förpliktelse

Behandlingen av personuppgifter om dig krävs enligt lag eller annan författning. Det kan vara behandlingar som beskrivs under ”Följa lagar och förordningar”, men även behandlingar i sådana fall när du inte är avtalspart men vi har en rättslig förpliktelse att uppfylla. Se exempel på behandlingar under ”Följa lagar och förordningar”.

Intresseavvägning

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Hushållningssällskapet eller annan parts berättigade intresse, till exempel vårt berättigade intresse av att utveckla och anpassa vårt erbjudande till dig, marknadsföring, etc. Vi genomför även behandlingar för att förbättra vår rådgivning till dig. Dessa behandlingar utförs dock bara under förutsättning att sådant berättigat intresse väger tyngre än dina och andras intresse av skydd för den personliga integriteten. Se exempel på behandlingar under ”Behandlingar som grundas på intresseavvägning”.

Samtycke

När den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är samtycke innebär det att du måste ge oss tillåtelse att behandla personuppgifter om dig. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket, och om en viss behandling utförts med stöd av samtycket kommer vi inte längre kunna slutföra behandlingen. Det innebär exempelvis att om handläggning av en ansökan sker med stöd av ett lämnat samtycke, och samtycket återkallas under pågående handläggning, kommer vi inte längre kunna handlägga din ansökan. Ett återkallande påverkar inte den rätt vi har haft att utföra åtgärder så länge samtycke funnits.

9. Dina rättigheter

Tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som Hushållningssällskapet har registrerat om dig och hur dessa används. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Återkalla samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, har du rätt att när som helst och med omedelbar verkan återkalla ditt samtycke.

Motsätta dig behandling pga. intresseavvägning

Av personliga skäl kan du motsätta dig behandling av dina personuppgifter om behandlingen i sig stödjer sig på en intresseavvägning, en avvägning mellan nyttan av behandlingen och risken för enskildas personliga integritet. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa att vi har skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att i ett strukturerat, maskinläsbart format få en kopia på de personuppgifter du har tillhandahållit oss. Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar således endast uppgifter som du själv tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, nämligen ett avtal med dig eller ditt samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du som kund har rätt att avsäga dig direktmarknadsföring. Vill du inte att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål så kan du anmäla det till oss via Hushållningsskapets gemensamma portal (”Portalen”). Du kan också avprenumerera på digitala utskick direkt i det mejl du har mottagit.

10. Cookies

Om du besöker vår webbsida samlas personuppgifter in genom att vi använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer om hur vi hanterar cookies.

11. Hur länge sparas mina personuppgifter?

Vi i Hushållningssällskapet behöver spara en del av dina uppgifter för att kunna fullgöra avtalsförhållanden, uppfylla rättsliga krav enligt vid var tid gällande lagstiftning, bland annat enligt bokföringslagen och EU-lagstiftningen etc. Personuppgifterna sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande rätt och lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med redovisade behandlingar. Därefter raderas samtliga personuppgifter i enlighet med Hushållningssällskapets rutiner för gallring.

12. Skydd av personuppgifter i Hushållningssällskapets system

Hushållningssällskapet har både IT-system som är framtagna för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter samt väl uppbyggda rutiner för hur och vem som behandlar personuppgifter. I och med användandet av Portalen så har Hushållningssällskapet säkerställt att endast behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter hos Hushållningssällskapet och vi använder dem endast för de ändamål som vi har redovisat i vår policy.

13. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Hushållningssällskapet kan göra ändringar i personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig via Hushållningssällskapets webbplats, www.hushallningssallskapet.se. Om ändringarna är väsentliga, såtillvida att de är av avgörande betydelse för vår behandling av dina personuppgifter, så kommer du få ett meddelande om detta 30 dagar i förväg via antingen Portalen, Hushållningssällskapets webbplats eller e-post, i de fall du har angivit det.

Exempel på väsentliga ändringar är ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter.

14. Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål med mera är du välkommen att kontakta oss. Vi tar dessa frågor på stort allvar så tveka inte att höra av dig om du har några funderingar!

Vi har utsett dataskyddsombud som ska övervaka efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för behandling av personuppgifter. Du når vårt dataskyddsombud enligt nedan.
E-post: dataskyddsombud@hushallningssallskapet.se Adress: Hushållningssällskapens Förbund, Dataskyddsombud, Drottninggatan 95 B, Box 451 57, 104 30 Stockholm.

Om du är missnöjd med Hushållningssällskapets behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, www.imy.se. Om du bor eller arbetar i ett annat land än Sverige kan du också vända dig till tillsynsmyndigheten i det landet.

Version: 2022.1