Örebro läns Hushållningssällskap har hållit årsmöte

Hushållningssällskapet i Örebro höll ett välbesökt årsmöte på Karlsunds Herrgård Örebro Läns Hushållningssällskap har framförallt tre operativa arbetsområden.

Dessa är:

  • Att utveckla verksamheter till nytta för medlemmarna.
  • Att aktivt medverka till att intressebolaget HS Konsult och dotterbolaget Frökontrollen erbjuder tjänster som medlemmarna efterfrågar.
  • Att förvalta stiftelse- och donationsmedel.

FU har under året gått igenom stadgarna och kommit fram till att det finns ett behov av att se över stadgarna när det gäller exempelvis Gillesverksamheten. Detta arbete är stort och samverkan och diskussioner förs med andra sällskap om en gemensam översyn. Omkring hälften av våra Gillen har inga årsmöten varför ambitionen är att förändra så att alla medlemmar får rösträtt på sällskapets årsmöte. En naturlig utveckling är att den som är kund hos LRF Konsult också är medlem i Hushållningssällskapet Örebro.

Vårt dotterbolag Frökontrollen Mellansverige AB levererade under 2016 ett mycket bra resultat VD Matilda Lönnmark berättade om verksamheten. Under året har exempelvis ett nytt instrument för bildanalys och en automatisk provdelare bidraget till produktivitetsförbättringar. Från HS Konsult AB medverkade VD Bo Selerud och även han kunde berätta om en positiv utveckling för rådgivningsbolaget.

Från den verksamhetsplan som presenterades för 2017 kan särskilt nämnas att samarbetet med Örebro Universitet och Länsstyrelsen fortsätter. Arbetet med ett grönt kluster pågår för fullt och drivs av Science Park som ägs av Region Örebro, Örebro Kommun och Karlskoga kommun. Örebro Universitet har mat och måltid som ett prioriterat område och det finns ett stort intresse av att det skall hända mer. I höst kommer FU att ordna en studieresa i länet för Universitetsledningen.

Landshövding Maria Larssons föredrag med temat trendbrott inom livsmedelskonsumtionen var mycket uppskattat. Landshövdingen såg stora möjligheter för länets livsmedelsproducenter. Efter sommaren skall en regional livsmedelsstrategi tas fram och inspelen från produktionsledet är viktiga. Budskapet var att vi skall öka produktion, skapa nya produkter och öka försäljningen inom landet och till export. Vårt län har stora möjligheter med bördig mark och närhet till 4 miljoner invånare i vår närhet.

Ann-Christin Bergstedt nyvaldes som ordinarie ledamot och Kristina Bergsten Olovsson och Mathias Bäckström nyvaldes som suppleanter. Vi hälsar dem varmt välkomna till ett viktigt uppdrag.

Per Sandberg

Ordförande