Öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Hushållningssällskapet har idag skrivit ett öppet brev till landsbygdsministern med anledning av årets extrema torka och behovet av särskilda insatser. Brevet har även mailats till samtliga landshövdingar för kännedom.

2018-08-07

Öppet brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Årets extrema torka kräver särskilda insatser. Vi ser därför positivt på att regeringen snabbt tog fram ett krispaket för hårt drabbade lantbrukare.

Vi har under sommaren försökt att hjälpa och vägleda drabbade lantbrukare i en situation som få kunde förutse.

Inför statssekreterare Elisabeth Bachtemans möte med landshövdingarna den 8 augusti vill vi uppmana till mer praktiska och enkla lösningar och bättre framtida planering. Där har länsstyrelserna en viktig roll.

Vi vet att länsstyrelserna och Jordbruksverket är hårt ansträngda, men faktum kvarstår att cirka 500 miljoner kronor i stöd från 2015, 2016 och 2017 inte har betalats ut till lantbrukare. Låt länsstyrelserna samarbeta så att de mest erfarna handläggarna kan se till att snabbt få ut gamla stöd.

Hushållningssällskapet har 300 rådgivare runt om i landet, ungefär hälften av dem har lång erfarenhet av EU-rådgivning och stödhantering. En möjlighet är att projektanställa en del av dem för att hjälpa till.

Risken är att länsstyrelsernas arbetsbörda ökar ytterligare med den nya förvaltningslagen som trädde i kraft vid halvårsskiftet. Den ger lantbrukare rätt att kräva snabbare beslut. Om många klagar på förseningar innebär det ännu mer arbete.

Samtidigt som akuta problem måste lösas är det viktigt att snabbt komma i gång med ett långsiktigt, strategiskt arbete för bättre klimatanpassning. Det krävs stora investeringar för att jord- och skogsbruket ska klara utmaningarna, resurser som ingen enskild organisation har.

Torkan påverkar i allra högsta grad livsmedelsstrategin. Vi tappar flera år i arbetet med att öka den svenska livsmedelsproduktionen – och det är illa.

Hushållningssällskapet har i mer än 200 år bidragit med kunskap för att öka livsmedelsproduktionen i Sverige. Det vill vi fortsätta med och bli bättre på genom våra naturbruksgymnasier, med rådgivning och med fältförsök och forskning.

Hushållningssällskapet är en viktig länk mellan tillämpad forskning och lantbruket. Med snabba beslut kan vi exempelvis ställa om höstens fältförsök till att testa fler nya sorter som kan klara torka och blöta bättre.

Tillgången på vatten är en kritisk fråga. Det finns i dag ingen kartläggning av regler för olika typer av vattenverksamhet. Hushållningssällskapet skulle kunna hjälpa till med att skapa en beredskap för hur man löser bevattning i jordbruksbygder.

Vi vill också satsa mer på lättillgänglig information om klimatanpassning. Projektsajten gradvis.se är en kunskapsbank om hur klimatet påverkar lantbruk och skog. Den har drivits av Hushållningssällskapet men saknar framtida finansiering trots flera ansökningar.

I år är krisstöd nödvändigt. Men egentligen behöver det svenska lantbruket ökad konkurrenskraft. Bättre spelregler gör förhoppningsvis att de enskilda lantbruksföretagen kan ha en egen kriskassa nästa gång vi drabbas av en längre väldigt torr eller mycket blöt period.

Det krävs okonventionella lösningar nu när många lantbruksföretag är i kris.

För att sammanfatta:

  • Betala skyndsamt ut gamla EU-stöd så rättssäkert som möjligt.
  • Förstärk snabbt det långsiktiga och strategiska arbetet med klimatanpassning.
  • Hushållningssällskapet är en resurs för hela landet. Vi bidrar gärna.

Undertecknat av vd i samtliga Hushållningssällskap.

Ett pressmeddelande går ut den 8 augusti; PM Öppet brev till landsbygdsministern

För utskrift av hela brevet, ladda ner här;

Öppet brev landsbygdsministern 20180807