Odla för nyttodjur – ny handbok ute nu!

Äntligen släpps den nya praktiska handboken om pollen- och nektarproducerande växter som gynnar nyttoinsekter. Handboken är tänkt att användas som uppslagsverk för lantbrukare och rådgivare som vill välja arter till sin blomremsa.

För att möta samhällets krav på ökad produktion av livsmedel samtidigt som miljömålen nås behövs nya metoder inom växtodlingen. En möjlig väg framåt är att lära sig att gynna nyttoinsekter i växtodlingen, så kallad ekologisk intensifiering. Ett enkelt och effektivt sätt att öka både mängden och mångfalden av nyttoinsekter, liksom de tjänster de utför (t. ex. pollinering och biologisk kontroll av skadegörare), är att så in blommor i remsor i och runt grödan. Valet av växter i en blomsterremsa är dock inte helt självklart.

I denna praktiska handbok presenteras 40 växtarter och deras egenskaper. Vill man gynna pollinerande humlor är det bra att välja blommor som ger gott om pollen och nektar i ganska djupa blommor från vår till höst. För att gynna naturliga fiender till skadegörare kan det vara bättre att fokusera på grundare blommor vars pollen och nektar är mer lättillgängligt. I handboken presenteras även eventuella problem, såsom risken för att växtarten blir ogräs samt risken att sådd av blomremsor faktiskt skulle kunna locka till sig skadegörare och/eller öka deras populationer.

Det övergripande syftet med denna handbok är att öka kunskapen om nyttodjur som pollinerar grödor och/eller begränsar skadegörare i svensk växtodling. Informationen är baserad på erfarenheter från svenska odlare, vetenskapliga artiklar samt ett fältförsök utfört i Skåne.

Ladda ner handboken här helt utan kostnad!