Nytt rådgivningskoncept ska öka konkurrenskraften för mjölkföretagare

I dagarna har slutrapporten för Projekt Ekonomistyrning mjölk publicerats.  Projektet startade 2011 och har utförts av rågivare på Hushållningssällskapen tillsammans med LRF Konsult. Förutom rådgivare har 40 mjölkföretagare runt om i landet deltagit.

Projektledare för Ekonomistyrning Mjölk är Caroline Ivarsson, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Kristianstad.

Kan du berätta om projektet?

Det hela började med att en grupp hushållningssällskapsmedarbetare satte sig ned för att ta fram idéer för att öka konkurrenskraften i Svensk Mjölkproduktion, vilket senare bl.a. resulterade i projektplanen för Ekonomistyrning Mjölk.

Fokus har varit att ta fram, testa och utvärdera ett rådgivningskoncept för mjölkproducenter som på ett strukturerat sätt fokuserar på att hitta och verkligen genomföra lönsamhetsförbättrande åtgärder i företagen.

Förutom analysarbetet för att få fram betydelsefulla nyckeltal, har lantbrukarna själva fått en aktiv roll genom att via ett frågeformulär få bedöma starka och svaga sidor i sitt mjölkföretag. Med dessa delar som bas har en konkret handlingsplan tagits fram. I vissa fall har lantbrukaren involverat både ekonomi- och produktionsrådgivare vid arbetet med att upprätta handlingsplanen. Erfarenheterna av detta är mycket goda. Under förbättringsarbetet har lantbrukarna haft kontinuerlig kontakt med sin rådgivare. Detta för att följa upp hur det går men framför allt för att inte tappa fart. En kontinuitet som involverade lantbrukare och rådgivare ansett öka graden av ekonomisk förbättring.

Hur har det tagits emot av lantbrukare respektive rådgivare?

Rådgivningskonceptet har varit mycket uppskattat av lantbrukarna, där hela 96 % vill rekommendera det till sina lantbrukskollegor. Det är med glädje jag citerar några lantbrukarkommentarer i utvärderingarna:

Bra genomlysning av företaget

Ger bra koll på vad man ska fokusera mest på

Tydligt resultat

Rådgivaren har inte styrt utan det är jag som styr

Nyttigt, lärorikt

Vi gillar att jobba så!

Den erfarna ekonomirådgivargruppen som arbetat i projektet uppskattar lantbrukarnas delaktighet och tror att effekten av rådgivningen ökar på detta sätt. De flesta anger att projektet gett dem nya dimensioner att använda i sitt arbete som rådgivare samt att de i större utsträckning än tidigare ska arbeta på liknande sätt.

Både lantbrukare och deltagande rådgivare bedömer den ekonomiska vinningen av rådgivning enligt konceptet i Ekonomistyrning Mjölk som stor.

Hur hoppas du att rapporten ska tas emot?

Jag hoppas att rapporten skall inbjuda till att fler börjar jobba enligt arbetssättet i Ekonomistyrning Mjölk. Konceptet är ju så bra! Dessutom går det utmärkt att applicera i andra typer av företag.

Hur känns det att få skicka in slutrapporten?

Skönt! Samtidigt finns en viss saknad efter att under en längre tid arbetat för att driva projektet framåt och slutligen få det i hamn.

Det har varit väldigt roligt att leda detta projekt och jag vill tacka alla duktiga rådgivare, lantbrukare och övriga kompetenta personer som medverkat till att projektet kunnat lära oss ännu mer om hur rådgivning kan utformas.

Till sist, vad önskar du dig i julklapp?

Lycka och hälsa samt tio påsar Djungelvrål.

 

Projekt Ekonomistyrning mjölk har tagit fram ett rådgivningskoncept med syfte att stödja och utveckla mjölkproducenterna som företagsledare. Rådgivningskonceptet har tagits fram med utgångspunkt från räkenskaper, produktionsbaserad information och nyckeltal. Utifrån detta har det utvecklats och implementerats en modell som hjälper mjölkföretagaren att följa upp och öka målstyrningen i verksamheten.

Förhoppningen med projektet är att kunskapen och intresset kring företagsekonomiska frågor och metoder kring ett strategiskt ledarskap ska förbättras. Målgruppen för projektet har varit mjölkföretagare som har för avsikt att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Men även rådgivare ska kunna ta del och använda projektets resultat i sin rådgivning.

Vill ni läsa mer om projektet kan ni ta del av slutrapporten och annat material här nedan.

Slutrapport Ekonomistyrning mjölk

Ekonomistyrning Mjölk – produktblad

Ekonomistyrning Mjölk – arbetsmodell