Nytt initiativ ska minska lantbrukets regelkrångel

Antalet lagkrav som berör lantbruksföretag ökade med 120 % under perioden 1996 till 2016. Det totala antalet lagkrav för en mjölkproducent med växtodling var ca 450 stycken. Nu startar projektet ”Metodutveckling för regelförenkling”, som kommer att arbeta vidare med frågan om regelförenkling.

Forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar” visade att det år 2016 fanns krav på att föra 22 olika journaler och ansöka om 36 olika tillstånd eller anmälningar.  Utöver detta behövde lantbruksföretagen följa ej branschspecifik lagstiftning kopplad till bokföring och arbetsgivarfrågor.

Inledningsvis kommer konkreta förenklingsförslag samlas in genom djupintervjuer, sociala medier och projekthemsida. Förenklingsförslagen utreds innan de läggs fram för en expertkommitté med personer från olika myndigheter, branschorganisationer och forskare. De förslag som expertkommittén anser är bra kommer sedan att presenteras för respektive myndighet samt politiker för eventuell implementering.

Inom projektet kommer kontrollprotokoll och kontrollinstruktioner från myndigheter och olika kontrollorgan jämföras för att undersöka om det sker dubbel- eller trippelkontroller på delar av lantbruksföretagen. Resultatet från denna undersökning kommer fungera som ett underlag för en workshop med representanter från olika myndigheter och branschorganisationer. Workshopen är ett först steg för att tydliggöra förutsättningarna för samarbeten.

En viktig del i arbetet blir att följa upp kartläggningen av antalet regler som genomfördes i forskningsprojektet ”Byråkratin belastar och kostar”. I det projektet undersöktes hur antalet regler hade förändrats under perioden 1996 och 2016. Nu gör vi en uppföljning för att undersöka antalet regler fem år senare, d v s år 2021.

Projektet ska även jämföra hur ett urval av EU-baserade lagkrav tillämpas i närliggande länder. Här undersöks även hur ett eventuellt regelförenklingsarbete organiseras i dessa länder samt samla in erfarenheter från det.

Läs mer om projektet Metodutveckling för regelförenkling

För mer information, kontakta

Sara Bergström Nilsson (projektledare) Hushållningssällskapet Halland. Sara.nilsson@hushallningssallskapet.se ; 035-465 09