Nya maskiner i nya försöksserier

Försöksverksamheten är en viktig del av Hushållningssällskapet i Östergötland. Försöken finns dels på de egna ägorna, dels hos försöksvärdar runt om i länet. För att sköta försöken på bästa vis krävs specialmaskiner och på Klostergården är man väldigt glad för den ganska nya växtskyddssprutan.

Vi har pratat med Agnes Hellgren som är biträdande försöksledare om försöken och de olika maskinerna.

– Vi har sortförsök i många olika slags grödor, odlingstekniska försök och GEP-försök (ackrediterade) som bland annat används för registrering av nya växtskyddsprodukter. Vi har försök i vanliga grödor som spannmål, men även i majs och jordgubbar. Ibland får vi förfrågningar om försök i specialgrödor som solrosor.

– I år har vi ett försök i en nystartad försöksserie med glyfosatfritt vallbrott, något som är väldigt intressant eftersom ingen vet hur framtiden ser ut för glyfosat. Där jämförs olika mekaniska bearbetningar med ett led som är behandlat med glyfosat. Försöket är öppet för alla som vill titta på det.  Detta försök genomförs även på andra platser i landet och det är en intressant serie eftersom det ger nyttig kunskap för lantbrukarna.

Påfyllning av preparat i försökssprutan

– Bland uppdragsgivarna finns kemiföretag, växtförädlingsföretag och växtnäringsföretag. Försöken som beställs av privata aktörer är inte officiella så vi får inte berätta något alls om dem, även om de ofta är väldigt spännande. Andra försök kan vara en del av forskningsprojekt åt bland annat Sveriges Lantbruksuniversitet. Även Hushållningssällskapets rådgivare kan beställa försök om de vill testa något.

– Nytt för i år är att vi har tre Gillesförsök, som till stor del finansieras av fyra hushållningsgillen i Östergötland.  Försöken är utformade efter gillenas önskemål. Det är ett som visar skador av viltbete genom att man placerat burar på en vall så att hjortar och annat vilt inte kommer åt att beta, för att kunna avgöra hur stor skada de vilda djuren gör. Ett försök berör gödsling i höstvete och det sista är ett försök med olika mellangrödor. Det sistnämnda speglar ett officiellt försök med samma tema. Gillesförsöken görs för att skapa aktiviteter i gillena, framförallt för de unga medlemmarna. Man kommer även att ha några fältvandringar. Försöksresultaten är inte officiella, utan kommer att redovisas inför gillena. Gillesförsöken är ett första steg att se om det finns intresse för försöksringar likt de som finns i Skåne.

– I år har vi en ny serie där vi provar olika mellangrödor. Förutom försöket här i Östergötland, finns ett i Örebro och ett i Västmanland. Mellangrödorna sås in nu på våren i växande gröda, höstvete. Exempel på grödor som provas är luddvicker, baljväxtblandningar, blandningar med klöver och gräs, oljerättika, honungsört samt blandning med havre och ärt. Syftet med försöket är att se om det går att etablera mellangrödorna i konventionellt odlat höstvete, i områden där försommartorka är vanligt förekommande. Man avräknar ökningen av torrsubstans mellan tidpunkten då huvudgrödan skördas och tillväxtens slut senare på hösten. Mellangrödor är en ny företeelse i Östergötland. Försöksserien är öppen och officiell för allmänheten.

– Jag vet inte om man kan kalla det trend, men vi har sett en ökning av antalet sortförsök de senaste fem åren, bland annat i havre, där man inte bara testar sorter utan även linjer, som ska utvecklas till sorter i nästa steg. Det är en väldigt intressant typ av försök. Vi har även många växtskyddsförsök, eftersom det hela tiden finns önskemål om nya och effektivare preparat.

Redskapsbäraren Seedy

– Vår maskinpark är väldigt specialiserad och specialbyggd för försöksverksamhet. Vår maskin Seedy är den enda i sitt slag. Det är en självgående redskapsbärare som används för radhackning, sprutning, sådd och harvning. I teorin kan den göra allt samtidigt, men så används den inte praktiskt. Vi använder den framförallt i de ekologiska försöken för radhackning. Den används även för insådd av bland annat mellangrödor mellan raderna.

– I maskinparken finns även en såmaskin med GPS-styrning som köptes in 2020. GPS-styrningen gör det lättare att få sådden rak och snygg tack vare den ökade precisionen. Dock har vi ännu inte använt såmaskinen i praktiskt bruk. Den är en prototyp och så är det med de flesta maskiner vi köper in, men vi hoppas kunna så med något försök med den i år.

– Vi har en relativt ny spruta, den är från 2018. Även den har GPS-styrning. Den är utrustad med åtta preparatbehållare och den byter automatiskt mellan preparaten, vilket ger bättre precision och ökad säkerhet för användarna, då exponeringen för växtskyddspreparaten minskar. Vi är mycket glada för sprutan! I maskinparken finns även tre tröskor, som är små jämfört med vanliga tröskor, men inte är unika i försökssammanhang.