Ny satsning på miljöförbättrande åtgärder i södra Halland och Bjärehalvön

Havs- och Vattenmyndigheten har gett Hushållningssällskapet Halland medel för att under 2 år arbeta för att tillsammans med markägare genomföra miljöförbättrande åtgärder i vattendrag och hav i södra Halland och nordvästra Skåne. Vårt mål är att åtgärderna utöver att främja natur och miljö även skapar nytta för lantbruket.

Årets torka har lett till att intresset för att anlägga våtmarker som kan användas för bevattning har ökat och vi kan satsa ytterligare på att vara en resurs för markägare i vattenfrågor och vara behjälpliga med planering och strategier inför framtida torkperioder eller översvämningar. I vårt uppdrag ska vi stödja markägare vid tillstånd och ansökningsförfarande gällande våtmarker men även genomföra informationsinsatser som exkursioner och å-vandringar för att öka kunskap och visa på goda exempel.

Vi kommer att nyanställa en projektledare inom och natur- och miljövård med fokus på våtmarker som kommer att samverka med lokala LRF-grupper, vattenråd, kommuner och länsstyrelserna.

För mer information kontakta John Strand, Hushållningssällskapet Halland, john.strand@hushallningssallskapet.se eller telefon 070-843 82 18.