Ny rapport om fria fiskvägar i Motala ström och Svartån

Hushållningssällskapet i Östergötland har som projektägare genomfört en förstudie
kring fria vandringsvägar vid 14 vattenkraftverk i Motala ströms och Svartåns huvudfåror. Konsultarbetet i projektet har utförts Sweco Environment, Sweco Energuide samt Litoralis Naturvårdskonsult.

I förstudien redovisas möjliga fiskvägar och för dessa uppskattade kostnader. I
sammanhanget belyses relevanta prioriteringar kring föreslagna alternativ vilka syftar till att uppnå en maximal verkan av åtgärderna utifrån ekonomiska och samhällsmässiga ramar.

Läs rapporten här