Ny rapport! Mjölk på gräs och biprodukter – miljö och ekonomi

Kan mjölkkor utfodras uteslutande med grovfoder och biprodukter, det vill säga utan spannmål och soja, med bibehållen hälsa, ekonomi och med minskad miljöpåverkan? Syftet med denna rapport har varit att pröva olika hypoteser och få fram kunskap kring den huvudsakliga frågeställningen.

I denna rapport har miljöpåverkan och ekonomiskt resultat av att utfodra mjölkkor med kraftfoder baserat på biprodukter jämförts med att utfodra med konventionellt kraftfoder, i kombination med vallensilage i båda fallen. Det finns flera rapporter som redovisar livscykelanalyser av mjölkproduktion, men nyheten med denna studie är att den baserats på data från svenska utfodringsförsök för mjölkkor med faktiskt uppmätt foderintag och mjölkavkastning.

Rapporten har skrivits av Maria Henriksson, Hushållningssällskapet Halland (miljöberäkningar), Susanne Bååth Jacobsson, Växa Sverige (ekonomiska beräkningar), Mikaela Lindberg, SLU (foderstater och djurberäkningar) och Maria Berglund Lundberg (miljöberäkningar).

Ladda ned rapporten här!