Ny rapport: Lärdomar från 25 års ekologisk odling på Logården

På Hushållningssällskapet Skaraborgs försöksgård Logården, utanför Grästorp i Västergötland, har ekologisk odling bedrivits på en del av gården sedan 1991. Den ekologiska odlingen på Logården har ingått i ett större projekt där syftet har varit att utveckla hållbara odlingssystem.

Med hållbara menas här uthållig och produktiv livsmedelsförsörjning med målsättning att minimera negativa effekter på omkringliggande miljö. Hela gårdens areal om cirka 60 hektar har ingått i projektet och varit indelad i tre olika odlingssystem: konventionell odling, ekologisk odling och integrerad odling.

I denna rapport redovisas hur den ekologiska delen av Logården har utvecklats under nästan 25 års ekologisk växtodling. Odlingen har hela tiden följts noggrant och genomförda odlingsåtgärder och skördar har dokumenterats. Förekomsten av ogräs har under en stor del av perioden följts upp genom regelbundna inventeringar. Det ekonomiska utfallet har beräknats för varje fält varje år. De parametrar som tas upp i denna rapport är förekomst av ogräs, skördestatistik, odlingsekonomi, utlakning av kväve och fosfor samt förändring i markkemin. Under 2003 låg hela gården i träda på grund av att den täckdikades, därför finns inga data från det året.

 

Rapportförfattare: Björn Roland, 0511-248 35
bjorn.roland@hushallningssallskapet.se 

Läs rapporten som pdf: lärdomar 25 år eko logarden

framsida_3