Hushållningssällskapet Halland + 2 Press

Ny granskning: Antalet regler inom lantbruket har ökat med 135% och minst 50 % av kraven kontrolleras dubbelt för lantbruket

Trots politikernas intentioner om att minska antalet regler inom lantbruket, så fortsätter reglerna att öka kraftigt. Under de senaste 25 åren har antalet regler ökat med 135% och antalet anmälningar och tillstånd har ökat med 600%, visar en ny granskning inom projektet ”Metodutveckling för regelförenkling”. Dessutom dubbelkontrolleras två av tre kontrollpunkter av minst två aktörer.

Studien utgick från de lagar och regler som fanns med i 2021 års Miljöhusesyn. Antalet jämfördes med det antal som fanns 2016, 2006 respektive 1996.

– Antalet lagkrav har mer än fördubblats på 25 år, säger Sara Bergström Nilsson på Hushållningssällskapet Halland. Med lagkrav menas inte antalet paragrafer, utan antal praktiska krav som ställs på lantbruket. Även antalet anmälningar och tillstånd som företagen behöver hantera har granskats inom studien. Antalet anmälningar eller tillstånd som krävdes år 2021 var 42 stycken, vilket kan jämföras med 6 tillstånd år 1996, en ökning med 600% på 25 år.

– Alla företag berörs inte av alla anmälningar eller tillstånd, men det är totalt sett en stor ökning som berör och belastar lantbruksföretagen, säger Helena Lans Strömblad, Växa.

Inom projektet har det även genomförts en jämförelse av olika myndigheters och branschers kontrollprotokoll för att undersöka i vilken omfattning olika områden kontrolleras dubbelt. Kontrollprotokoll från 13 aktörer har jämförts. Antalet områden som kontrolleras dubbelt var drygt 50% för en växtodlingsgård, respektive 67% på en mjölkgård.

– Vissa områden på mjölkgård kontrolleras av fyra aktörer. Det var mycket! säger Suzanne Céwe på LRF Mjölk. Det är tydligt att det behövs en dialog mellan myndigheter och andra aktörer om regelefterlevnad och datahantering. En väg till gården via en Gårdsapp där samtliga myndigheters krav sammanställs kanske kan vara ett verktyg.

– Det vore värdefullt om det gick att samordna eller samverka kring kontroller, säger Anette Bramstorp på HIR Skåne.

Tidigare forskningsresultat från projektet ”Byråkratin belastar och kostar” visade att arbetet med förberedelser inför, genomförande av och överklagande av kontroller är den byråkrati som tar näst mest tid efter märkning och journalföring av djur.

Det finns ett växande intresse från både myndigheter och bransch för att förbättra arbetet kring kontroller, men hur detta ska genomföras är inte klarlagt.

Två faktablad med mer information finns publicerade från projektet:

Läs mer om projektet Metodutveckling för regelförenkling.

Projektet är finansierat av Svenska staten och EU genom Landsbygdsprogrammet